19260 nl - wetsvoorstel
Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening te treffen voor oudere werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers i).

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Voorstel van wet tot het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De categorie oudere, langdurig werklozen vraagt om extra aandacht, meer in het bijzonder voor wat betreft de duur van de werkloosheidsuitkering. Het gaat hier immers om personen met een veelal lang arbeidsverleden, die vaak juist door hun leeftijd bijzondere belemmeringen ontmoeten bij de herinschakeling in de arbeid. Er is, zeker in de huidige arbeidsmarktsituatie, een gerede kans dat deze belemmeringen ertoe leiden dat de werkloosheid tot aan de pensioengerechtigde leeftijd voortduurt. Met name moet dit worden gevreesd voor die oudere werkloze werknemers, die reeds gedurende de maximale voor hun leeftijdscategorie geldende periode een beroep hebben moeten doen op een uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet. In de huidige situatie kunnen degenen, die de uitkeringsperiode van de Werkloosheidswet en vervolgens de Wet Werkloosheidsvoorziening hebben doorlopen -te zamen 2Vs jaar -bij voortdurende werkloosheid een beroep op bijstandsverlening doen (Rijksgroepsregeling werkloze werknemers). Een uitzondering is gemaakt voor degenen, die op de dag waarop de WWV-uitkering eindigt, de leeftijd van 60 jaar reeds hebben bereikt. Deze ouderen kunnen recht doen gelden op een voortgezette WWV-uitkering tot aan hun 65ste jaar. Dit houdt in, dat degenen die bij de aanvang van de werkloosheid 57'/2 jaar of ouder waren, bij voortduren van de werkloosheid geen beroep behoeven te doen op bijstand. Om dezelfde reden is voor degenen, die aan het eind van de WWV-periode 50 jaar of ouder zijn, per 1 januari 1985 een interim-regeling getroffen, die voorziet in tijdelijke voortzetting van een (minimum) WWV-uitkering. Dit in afwachting van de realisering van de nieuwe Werkloosheidswet, waarin zij ook een langere uitkeringsperiode zullen hebben dan 21/2 jaar.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en 23 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(83 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19260N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S. - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindingd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19260N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek om het tijdstip van de invoering van de stelselherziening af te stemmen met de uitvoeringsorganisaties. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19260N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering om stappen te ondernemen om voor bepaalde groepen overgangsmaatregelen te bewerkstelligen. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19260N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindingd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19260N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindingd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19260N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindingd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19260N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindingd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 
1 15 oktober 1986, nr. 24b     KST19260N24bK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 24a     KST19260N24aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 24     KST19260N24K1
Memorie van antwoord
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 198b     KST19260N198bK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers)
 
1 15 juli 1986, nr. 198a     KST19260N198aK1
Nota ter verbetering van een misstelling
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 198     KST19260N198K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 13 mei 1986, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 45     KST19260N45K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19257, 19258, 19259, 19261, 19383, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 8 mei 1986, voorstel van wet, nr. 44     KST19260N44K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 43     KST19260N43K2
Amendementen van het lid Dales C.S. over het afbakenen van het begrip <recent arbeidsverleden>. -
 
2 29 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 42     KST19260N42K2
Gewijzigde amendementen van het lid Dales C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22
 
2 29 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 41     KST19260N41K2
Gewijzigde amendementen van het lid Dales C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 21
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 40     KST19260N40K2
Amendement van de leden Scholten en Dales over het voorstel om de categorie van de vroeggehandicapten in de personenkring van de IOAW op te nemen. -
 
2 29 april 1986, behandeling, 19261, Blz. 1 - 55     290486 2 2
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 2
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 9
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte werkloze werknemers van wie het recht op... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 9
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19258, Blz. 1 - 55     290486 2 7
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 7
vergadering: 29 april 1986
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 39     KST19260N39K2
Gewijzigde amendementen van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 38     KST19260N38K2
Amendementen van het lid Beckers-de Bruijn beogen de I0AW voor alle gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet over een arbeidsverleden in de zin van de WW beschikken open te stellen -
 
2 24 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 37     KST19260N37K2
Amendement van het lid Willems over dat binnen drie maanden moet zijn vastgesteld of men recht heeft op een uitkering. -
 
2 23 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 36     KST19260N36K2
Gewijzigd amendement van het lid Dales C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 - Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers)
 
2 22 april 1986, amendement, nr. 35     KST19260N35K2
Amendement van het lid Schutte: In artikel 3, tweede lid, vervalt «hetzelfde of». -
 
2 22 april 1986, nota van wijziging, nr. 34     KST19260N34K2
Vierde nota van wijziging
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 14
vergadering: 22 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 10
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 10
vergadering: 22 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 9
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 9
vergadering: 17 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 4
vergadering: 17 april 1986
 
2 16 april 1986, nota van wijziging, nr. 33     KST19260N33K2
Derde nota van wijziging
 
2 16 april 1986, amendement, nr. 32     KST19260N32K2
Amendementen van het lid Groenman over dat het vermogen niet geheel mag worden vrijgelaten voor de IOW -
 
2 16 april 1986, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, Blz. 4515 - 4687     160486 2 7
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 7
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt" heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 6
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 2
vergadering: 16 april 1986
 
2 15 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4459 - 4514     150486 2 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 15 april 1986 orde 7
vergadering: 15 april 1986
 
2 11 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 31     KST19260N31K2
Gewijzigde amendementen van het lid Schutte ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 30     KST19260N30K2
Amendementen van de leden Linschoten en Gerritse om werknemers die op de dag van het ontstaan van hun werkloosheid 57,5 jaar of ouder zijn en die niet kunnen voldoen aan de arbeidsverledeneis in de WW, waardoor géén recht ontstaat op een verlenging van de uitkering, in aanmerking te laten komen voor een lOW-uitkering. -
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 29     KST19260N29K2
Amendement van het lid Dales C.S. over het invoegen van een nieuw hoofdstuk over het landelijk adviescollege -
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 4
vergadering: 10 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 2
vergadering: 10 april 1986
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
C.I. (Ien) Dales 29-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 29-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zesde termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 29-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 29-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zevende termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.