19259 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Algemene Bijstandswet in overeenstemming te brengen met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1978, betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid (PbEG L 6/24), en dat het voorts wenselijk is de wet te wijzigen in het kader van de gelijkstelling van niet gehuwde partners met gehuwden in een herzien stelsel van sociale zekerheid.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In de adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid (Tweede Kamer, zitting 1982-1983,17 475, nr. 6) zijn met betrekking tot de Algemene Bijstandswet twee beleidsvoornemens aangekondigd, te weten: a. de invoering van een zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten, b. de formalisering van de gelijke behandeling van gehuwde en ongehuwd samenwonende partners in de wet, met een uitbreiding van deze behandeling tot partners van hetzelfde geslacht.

Aanvankelijk lag het in het voornemen de wetswijziging met betrekking tot het onder a genoemde beleidsvoornemen vooruit te doen lopen op de overige wetsvoorstellen in het kader van de stelselherziening. Dit hield verband met het feit dat het wetsvoorstel betreffende de invoering van een zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten mede de aanpassing van enkele formele bepalingen aan de derde EG-richtlijn omvat. Nu de voorbereiding meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk gedacht, is na ontvangst van het advies van de Raad van State besloten beide voornemens in één wetsvoorstel op te nemen en te plaatsen in het totale pakket van wetsvoorstellen met betrekking tot de stelselherziening. Ten aanzien van het voornemen onder a stelde het College Algemene Bijstandswet zijn advies op 10 mei 1985 vast; voor wat betreft het voornemen onder b vond dit plaats op 23 augustus 1985. In deze toelichting zal op verschillende plaatsen aan beide adviezen aandacht worden geschonken, evenals aan de advisering door de SER en de Emancipatieraad. De indeling van de toelichting ziet er als volgt uit. In de volgende hoofdstukken 2 en 3 zal afzonderlijk op de onder a en b bedoelde voornemens, zoals deze in dit wetsvoorstel vorm hebben gekregen, worden ingegaan. In hoofdstuk 4 zal vervolgens aandacht worden besteed aan de dereguleringsaspecten en de financiële consequenties. Het laatste onderdeel omvat de artikelsgewijze toelichting.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(50 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19259N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19259N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering om uitstel van de voorgenomen invoering tot een in overleg met de uitvoeringsinstanties te bepalen tijdstip. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19259N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering alsnog stappen te ondernemen om voor bepaalde groepen overgangsmaatregelen te bewerkstelligen -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19259N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering een staatscommissie in te stellen die -mede in aanmerking genomen de resultaten van een evaluatie van de uitvoering van de aan de orde zijnde wetsvoorstellen -een integrale visie dient te ontwerpen op het gebied van de sociale zekerheid, die als grondslag kan dienen voor een algehele herziening en harmonisering van de bestaande wetgeving. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19259N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over het verzoek aan het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19259N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. nodigt de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken uit om -na overleg met relevante organisaties als de V.N.G. -gezamenlijk de optredende knelpunten te inventariseren en oplossingen hiervoor uit te werken. -
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 29 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, Blz. 135 - 187     291086 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 29 oktober 1986 orde 2
vergadering: 29 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19259N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 oktober 1986, nr. 23b     KST19259N23bK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 23a     KST19259N23aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 23     KST19259N23K1
Memorie van antwoord
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 232     KST19259N232K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19257, 19258, 19260, 19261, 19383, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19260, Blz. 1 - 55     290486 2 3
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op gro... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 3
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 5
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet-gehuwde personen m... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 5
vergadering: 29 april 1986
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 13     KST19259N13K2
Gewijzigde amendementen van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10
 
2 24 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 22 april 1986, amendement, nr. 12     KST19259N12K2
Amendement van het lid Schutte om in artikel I, onderdeel B, in het eerste lid van artikel 5a de zinsnede <of gelijk> te laten verallen - Hoofdinhoud
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 14
vergadering: 22 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 10
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 10
vergadering: 22 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 9
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 9
vergadering: 17 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 4
vergadering: 17 april 1986
 
2 16 april 1986, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, Blz. 4515 - 4687     160486 2 7
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 7
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt" heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 6
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 2
vergadering: 16 april 1986
 
2 15 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4459 - 4514     150486 2 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 15 april 1986 orde 7
vergadering: 15 april 1986
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 11     KST19259N11K2
Amendement van het lid Willems om ongehuwden het recht op een zelfstandige bijstandsuitkering te geven als eerste stap naar een volledig geïndividualiseerd sociaal zekerheidsstelsel -
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 4
vergadering: 10 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 2
vergadering: 10 april 1986
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 10     KST19259N10K2
Amendement van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters over de uiterlijke schijn van het woord <samenwonen> in artikel 1, onderdeel B -
 
2 9 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 6
vergadering: 9 april 1986
 
2 9 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 4
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 4
vergadering: 9 april 1986
 
2 25 maart 1986, nota, nr. 8     KST19259N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 maart 1986, eindverslag, nr. 7     KST19259N7K2
Eindverslag
 
2 21 februari 1986, nota van wijziging, nr. 6     KST19259N6K2
Nota van wijziging
 
2 10 februari 1986, memorie van antwoord, nr. 5     KST19259N5K2
Memorie van antwoord
 
2 4 februari 1986, voorlopig verslag, nr. 4     KST19259N4K2
Voorlopig verslag
 
2 17 oktober 1985, memorie van toelichting, nr. 3     KST19259N3K2
Memorie van toelichting
 
2 17 oktober 1985, voorstel van wet, nr. 2     KST19259N2K2
Voorstel van wet
 
2 17 oktober 1985, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19259N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 oktober 1985, nader rapport, nr. C     KST19259NCK2
Nader rapport
 
2 7 augustus 1985, advies Raad van State, nr. B     KST19259NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1985, voorstel van wet, nr. 14     KST19259N14K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen
 
2 1 januari 1985, nr. A     KST19259NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd
 
2 1 januari 1985, gewijzigd voorstel van wet, nr. 9     KST19259N9K2
Gewijzigd voorstel van wet
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
J.F. (Flip) Buurmeijer 29-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

J.F. (Flip) Buurmeijer 29-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

J.F. (Flip) Buurmeijer 29-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zesde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 29-10-1986 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-10-1986 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J. (Jan) van der Jagt 29-10-1986 GPV J. (Jan) van der Jagt i
F. (Fenna) Bolding 29-10-1986 CPN F. (Fenna) Bolding i
L. (Louw) de Graaf 29-10-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J. (Jan) de Koning 29-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.