19258 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten gelijk te stellen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Algemeen In het kader van de invoering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet (AOW), is de positie van de ongehuwd samenwonenden uitgebreid aan de orde gekomen. In hun adviezen over die gelijke behandeling van 17 februari en 16 maart 1984 zijn de Sociaal-Economische Raad (SER) respectievelijk de Emancipatieraad (ER) reeds op de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de AOW ingegaan. De SER was van mening, dat verschillen tussen gehuwden en hiermee vergelijkbare andere samenlevingsvormen op het gebied van de sociale zekerheidswetgeving dienden te worden weggenomen. De Raad achtte dit in overeenstemming met zijn opvatting, dat ieder die in dezelfde sociale en economische omstandigheden verkeert in beginsel recht heeft op dezelfde bescherming op grond van de sociale zekerheidswetgeving.

De oplossing van het vraagstuk van gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden zou allereerst vanuit de doelstelling en vormgeving van elke wet afzonderlijk moeten worden gezocht. Deze gelijke behandeling diende, naar het oordeel van de Raad, in de AOW te worden gebaseerd op de minimumbehoeftefunctie van die wet. De minimumbehoefte van gehuwden verschilt niet met die van ongehuwden, die behoren tot een samenlevingsverband dat wordt gekenmerkt door een duurzaam gemeenschappelijke huisvesting en daarom als een economische eenheid is aan te merken, aldus de Raad. De ER was evenwel van mening dat de huidige situatie voor ongehuwde bejaarden -dus ook samenwonenden -ongewijzigd diende te blijven. In de visie van de ER moest aan iedere bejaarde individueel ouderdomspensioen worden toegekend dat voldoende is om in het eigen onderhoud te voorzien. Van toeslagen op uitkering van één van de samenwonenden mag geen sprake zijn.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 18515 met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW bleek, dat de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden algemeen werd aanvaard. Over de vormgeving daarvan bestonden echter uiteenlopende gedachten. De leden van de fractie van het C.D.A., R.P.F, en het G.P.V. achtten het voortbestaan van de bevoordeling van de ongehuwd samenwonenden ontoelaatbaar. De leden van de C.P.N.-, D'66-en P.S.P.-fractie gaven als hun mening te kennen, dat de gelijke behandeling moet betekenen, dat gehuwden daarentegen dezelfde rechten krijgen als ongehuwd samenwonenden.

De fractieleden van de P.v.d.A. wilden eerst ingaan op de gelijke behandeling bij een integrale aanpak van dit vraagstuk, terwijl de leden van de VVD-fractie nog geen definitief standpunt wilden innemen. De regering heeft bij gelegenheid van bovengenoemd wetsvoorstel reeds te kennen gegeven, dat de verschillen tussen gehuwden en met een huwelijk vergelijkbare andere samenlevingsvormen moeten worden weggenomen. Een reden voor het verbinden van verschillende rechtsgevolgen aan het wel of niet gehuwd zijn, is gelegen in het verschil in behoefte en draagkracht dat daarmee in verband wordt gebracht. Dat verschil vloeit niet voort uit de fomalisering van een samenlevingsverband door het huwelijk, maar uit het samenwonen zelf. Ongehuwd samenwonenden verkeren, wat dat betreft, niet in een andere positie dan gehuwden. Zij koos toen echter voor een integrale aanpak van dit vraagstuk voor het gehele terrein van de sociale zekerheidswetgeving. Een geïsoleerde benadering in de AOW kwam haar niet wenselijk voor.

Daarnaast zou geforceerde invoering een onverantwoorde verzwaring van de uitvoering hebben betekend. Een integrale aanpak heeft thans zijn gestalte gekregen in het voorstel van wet tot verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan de uitkeringsgerechtigden ingevolge de WW, de ZW, de AAW en de WAO, die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Toeslagenwet). De in dit wetsvoorstel uitgewerkte toeslagenregeling wordt geplaatst binnen de minimumbehoeftefunctie van het stelsel van sociale zekerheid. Het kabinet is van mening dat in andere regelingen op eenzelfde wijze vorm moet worden gegeven aan de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden, voor voorzover die regeling wat betreft doelstelling en karakter eenzelfde functie vervult. Een wijziging van de Algemene Bijstandswet (ABW) is tevens in de vorm van een voorstel van wet ingediend. Ook de AOW voldoet naar onze opvatting aan die voorwaarde. Derhalve stellen wij voor ook in deze wet gehuwden en niet-gehuwd samenwonenden gelijk te behandelen. Artikel I, onderdeel A, van het onderhavige voorstel van wet strekt daartoe. Voor het overige verwijzen wij naar de memorie van toelichting op het bovengenoemde voorstel van een toeslagenwet.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(58 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19258N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S. - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19258N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering om uitstel van de voorgenomen invoering tot een in overleg met de uitvoeringsinstanties te bepalen tijdstip. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19258N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over het verzoek aan de regering alsnog stappen te ondernemen om voor bepaalde groepen oudere werklozen overgangsmaatregelen te bewerkstelligen. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19258N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over dat er behoefte bestaat aan een fundamentele herziening van het hele stelsel waarin rechtvaardigheid, eenvoud, samenhang en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19258N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over het verzoek aan het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19258N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 29 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, Blz. 135 - 187     291086 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 29 oktober 1986 orde 2
vergadering: 29 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19258N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 22     KST19258N22K1
Memorie van antwoord - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 197b     KST19258N197bK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 15 juli 1986, nr. 197a     KST19258N197aK1
Nota ter verbetering van een misstelling - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 197     KST19258N197K1
Nader gewijzigd voorstel van wet - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar
 
2 13 mei 1986, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 20     KST19258N20K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), alsmede invoering van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19257, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 8 mei 1986, voorstel van wet, nr. 19     KST19258N19K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 29 april 1986, amendement, nr. 18     KST19258N18K2
Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. om ongehuwden met een kind jonger dan 18 jaar, een pensioen ter grootte van 90% van het gehuwdenpensioen met volledige toeslag, te verstrekken. -
 
2 29 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 17     KST19258N17K2
Gewijzigde amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15
 
2 29 april 1986, behandeling, 19383, Blz. 1 - 55     290486 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intre... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 8
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19259, Blz. 1 - 55     290486 2 5
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet-gehuwde personen m... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 5
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 10
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 10
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 7
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 7
vergadering: 29 april 1986
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 16     KST19258N16K2
Gewijzigde amendementen van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 11
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 15     KST19258N15K2
Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. om ongehuwden met een kind jonger dan 18 jaar, een pensioen ter grootte van het gehuwdenpensioen met volledige toeslag, te verstrekken -
 
2 24 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 22 april 1986, amendement, nr. 14     KST19258N14K2
Amendement van het lid Schutte - over het laten vervallen van het woord «of gelijk» in het derde lid van artikel 1
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 14
vergadering: 22 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 10
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 10
vergadering: 22 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 9
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 9
vergadering: 17 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 4
vergadering: 17 april 1986
 
2 16 april 1986, nota van wijziging, nr. 13     KST19258N13K2
Nota van wijziging
 
2 16 april 1986, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, Blz. 4515 - 4687     160486 2 7
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 7
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt" heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 6
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 2
vergadering: 16 april 1986
 
2 15 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4459 - 4514     150486 2 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 15 april 1986 orde 7
vergadering: 15 april 1986
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 12     KST19258N12K2
Amendement van het lid Nypels heeft tot doel de voorgestelde wet een tijdelijk karakter te geven en te laten vervallen op het moment van invoering van de inkomensafhankelijke toeslagen in de AOW, namelijk op 1 april 1988. -
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 4
vergadering: 10 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 2
vergadering: 10 april 1986
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 11     KST19258N11K2
Amendement van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters over vervanging van een onder in artikel 1, derde lid zinsnede -
 
2 9 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 6
vergadering: 9 april 1986
 
2 9 april 1986, behandeling, 19256, 19257, 19259, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 4
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 4
vergadering: 9 april 1986
 
2 25 maart 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 10     KST19258N10K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 25 maart 1986, nota, nr. 9     KST19258N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 maart 1986, eindverslag, nr. 8     KST19258N8K2
Eindverslag
 
2 21 februari 1986, nota van wijziging, nr. 7     KST19258N7K2
Nota van wijziging
 
2 10 februari 1986, memorie van antwoord, nr. 6     KST19258N6K2
Memorie van antwoord
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vijfde termijn Tweede Kamer

J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 29-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zesde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zevende termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Achtste termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 29-10-1986 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-10-1986 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J. (Jan) van der Jagt 29-10-1986 GPV J. (Jan) van der Jagt i
F. (Fenna) Bolding 29-10-1986 CPN F. (Fenna) Bolding i
L. (Louw) de Graaf 29-10-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J. (Jan) de Koning 29-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.