19257 nl - wetsvoorstel
Toeslagenwet

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kappeyne van de Coppello i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake het verlenen van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last hebben.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Toeslagenwet i).

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Toeslagenwet)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In de memorie van toelichting op het voorstel van wet met betrekking tot een nieuwe Werkloosheidswet zijn de hoofdlijnen weergegeven van het naar de mening van het kabinet te realiseren hierziene stelsel van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen. De betreffende voorstellen van wet voorzien in loongerelateerde uitkeringen ingeval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, welke aanvankelijk 70% van het laatst verdiende loon bedragen. De duur van de uitkering in geval van werkloosheid, is daarin afhankelijk gesteld van leeftijd en arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde. Binnen die duur wordt de uitkering ingeval van loonderving wegens werkloosheid in gelijke, halfjaarlijkse stappen geleidelijk verminderd tot het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande.

Na deze zogenaamde loondervingsfase bestaat, bij voortdurende werkloosheid gedurende een jaar een individueel recht op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande. In het nu voorliggende pakket maatregelen zijn geen voorstellen opgenomen die zouden moeten leiden tot een beperking van de duur van loondervingsuitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid. Wanneer in het vervolg van deze toelichting wordt gesproken over geleidelijke vermindering van -en in duur beperkte -loondervingsuitkeringen heeft dit dan ook alleen betrekking op de loondervingsuitkering ingeval van werkloosheid. Geconstateerd moet worden dat de loondervingsuitkeringen niet in alle gevallen een uitkering garanderen welke tenminste gelijk is aan het sociaal minimum voor een leefeenheid. In het geval namelijk dat de uitkeringsgerechtigde feitelijk voorziet in het levensonderhoud van een afhankelijke partner of één of meer kinderen, kan de loondervingsuitkering lager zijn dan het relevante sociaal minimum, te weten 100% resp. 90% van het minimumloon.

In de situatie dat op grond van de loondervingsfunctie voor degenen, die één of meer personen financieel tot hun last hebben, nog slechts recht bestaat op een uitkering die lager is dan het relevante sociaal minimum, dient op grond van het door het kabinet gevoerde minimuminkomensbeleid een aanvullende uitkering te worden verstrekt tot het niveau van het relevante sociaal minimum. Het thans voorliggende voorstel van wet beoogt invulling te geven aan dit beleid tijdens loondervings-en tussenfase, zowel bij loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, als bij loonderving wegens werkloosheid. Doelstelling van de nu voorgestelde toeslagenregeling is dan ook het verschil tussen het gezinsinkomen uit of in verband met arbeid en het relevante sociaal minimum voor degenen, die één of meer personen financieel tot hun last hebben, in geval van loonderving wegens werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid te overbruggen. De volgende schematische voorstelling, betreffende het verloop van de uitkering bij werkloosheid, moge dit illustreren.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 19 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(77 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19257N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S. - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19257N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over dat uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties niet gebaat zijn met een voortijdige invoering van de stelselherziening -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19257N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over dat er sprake moet zijn van (tijdelijke) overgangsmaatregelen, vaststellend dat met name in het geval van bepaalde groepen oudere werklozen die vallen onder de interimregeling WWV en in het geval van samenwonende homofielen er niet in overgangsmaatregelen is voorzien. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19257N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over dat er behoefte bestaat aan een fundamentele herziening van het hele stelsel waarin rechtvaardigheid, eenvoud, samenhang en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19257N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over het verzoek aan het het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW, -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19257N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over dat de voorgestelde opzet van de NWW en de toetredingsvoorwaarden tot de I.O.A.W. ertoe kunnen leiden dat met name voor oudere werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten het aanvaarden van bepaalde politieke functies (b.v. wethouder of raadslid) kan leiden tot een zeer aanzienlijk verlies aan uitkeringsrechten. -
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 29 oktober 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, Blz. 135 - 187     291086 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 29 oktober 1986 orde 2
vergadering: 29 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19257N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 15 oktober 1986, nr. 21b     KST19257N21bK1
Nadere memorie van antwoord - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 8 oktober 1986, nader voorlopig verslag, nr. 21 a     KST19257N21 aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 21a     KST19257N21aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 21     KST19257N21K1
Memorie van antwoord - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 196a     KST19257N196aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 196     KST19257N196K1
Nader gewijzigd voorstel van wet - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
2 13 mei 1986, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 38     KST19257N38K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
2 13 mei 1986, presentie en opening, Blz. 5003 - 5024     130586 2 1
Presentie en opening (dinsdag 13 mei 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 1
vergadering: 13 mei 1986
 
2 13 mei 1986, stemming(en), 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 5003 - 5024     130586 2 10
De eindstemmingen over de wetsvoorstellen Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongesc... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 13 mei 1986 orde 10
vergadering: 13 mei 1986
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 29 april 1986, voorstel van wet, nr. 37     KST19257N37K2
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 mei 1986 aangebrachte wijzigingen - Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet)
 
2 29 april 1986, nota van wijziging, nr. 36     KST19257N36K2
Vijfde nota van wijziging
 
2 29 april 1986, behandeling, 19260, Blz. 1 - 55     290486 2 9
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte werkloze werknemers van wie het recht op... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 9
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, Blz. 1 - 55     290486 2 6
De behandeling van is de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziek... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 6
vergadering: 29 april 1986
 
2 29 april 1986, behandeling, 19256, Blz. 1 - 55     290486 2 4
De artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschikt heidsverzekering (nadere regeling in verband met vermin... - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1985-1986 29 april 1986 orde 4
vergadering: 29 april 1986
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 35     KST19257N35K2
Gewijzigde amendementen van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25
 
2 28 april 1986, gewijzigd amendement, nr. 34     KST19257N34K2
Gewijzigd amendement van het lid Van Nieuwenhoven C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 13
 
2 24 april 1986, amendement, nr. 33     KST19257N33K2
Amendement van het lid Van Nieuwenhoven C.S. over het laten vervallen van in artikel 36, eerste lid, het woord «, desgevraagd,». -
 
2 24 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 23 april 1986, amendement, nr. 32     KST19257N32K2
Amendement van het lid Willems over dat er in artikel 10, eerste lid, na «stelt» wordt ingevoegd: zo spoedig mogelijk, doch binnen drie maanden. -
 
2 22 april 1986, amendement, nr. 31     KST19257N31K2
Amendement van het lid Schutte over een wijziging in het derde lid van artikel 1. -
 
2 22 april 1986, nota van wijziging, nr. 30     KST19257N30K2
Vierde nota van wijziging
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 14
vergadering: 22 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 10
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 10
vergadering: 22 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 9
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 9
vergadering: 17 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 4
vergadering: 17 april 1986
 
2 16 april 1986, nota van wijziging, nr. 29     KST19257N29K2
Derde nota van wijziging
 
2 16 april 1986, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, Blz. 4515 - 4687     160486 2 7
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 7
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt" heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 6
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 2
vergadering: 16 april 1986
 
2 15 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4459 - 4514     150486 2 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 15 april 1986 orde 7
vergadering: 15 april 1986
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 28     KST19257N28K2
Amendement van het lid Groenman strekt er toe de Toeslagenwet een tijdelijke voorziening te doen zijn. -
 
2 10 april 1986, amendement, nr. 27     KST19257N27K2
Amendement van het lid Groenman over dat de Sociale Verzekeringsraad in overleg met de Minister, nadere regels voor de bedrijfsverenigingen moet stellen. -
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 4
vergadering: 10 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19256, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 2
vergadering: 10 april 1986
 
2 9 april 1986, motie, nr. 26     KST19257N26K2
Motie van het lid Kraaijeveld-Wouters C.S. over dat het van groot belang is, precies na te gaan hoe de verhouding is tussen de diverse gehanteerde normen van 100% -90% -70% -60%, in samenhang met de belangrijkste inkomensafhankelijke regelingen, en hoe dat alles uitwerkt in de praktijk. -
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 25     KST19257N25K2
Amendement van de leden Linschoten en Kraaijeveld-Wouters over dat in artikel 1, derde lid, «en van wie de situatie ook overigens niet feitelijk verschilt van die van gehuwden of echtgenoten» wordt vervangen door: tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. -
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 24     KST19257N24K2
Amendement van de leden Kraaijeveld-Wouters en Linschoten strekt er toe de duur van de vrijlatingsregeling niet te beperken voor degenen die werkloos worden na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar. -
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 23     KST19257N23K2
Amendement van de leden Kraaijeveld-Wouters en Linschoten strekt er toe, in de vrijlatingsregeling een «bodem» te leggen van 5% van het minimumloon. -
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 29-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 29-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 29-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 29-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
C.M.A. (Clemens) Bosman 29-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 29-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 29-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L. (Louw) de Graaf 29-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 29-10-1986 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-10-1986 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J. (Jan) van der Jagt 29-10-1986 GPV J. (Jan) van der Jagt i
F. (Fenna) Bolding 29-10-1986 CPN F. (Fenna) Bolding i
L. (Louw) de Graaf 29-10-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J. (Jan) de Koning 29-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.