19256 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 1985 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering nadere regels te stellen in verband met de door de arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Als novelle i bij dit wetsvoorstel is ingediend Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van het stelsel van sociale zekerheid i.

Kerngegevens

Ingediend
17 oktober 1985

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Op grond van de bepalingen van de huidige arbeidsongeschiktheidsregelingen, te weten de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) zijn er onder degenen, die een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, niet alleen personen, die medisch arbeidskundig gezien volledig arbeidsongeschikt zijn, doch ook personen die deels arbeidsongeschikt als hiervoor bedoeld en deels werkloos zijn. In deze gevallen is bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en in relatie hiermee de hoogte van de uitkering, nietalleen rekening gehouden met de arbeidsongeschiktheid maareveneens met de mogelijkheid om arbeid te verkrijgen. De arbeidsongeschiktheidsuitkering is in deze gevallen dus samengesteld uit een werkloosheidscomponent en uit wat kan worden aangeduid als een medisch-arbeidskundige component. Dit wordt wel aangeduid met de term «verdiscontering van de werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage».

Deze verdiscontering is mogelijk, doordat ingevolge het bepaalde in artikel 12, tweede lid, onder a, van de AAW en artikel 21, tweede lid, onder a, van de WAO bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid zoveel als doenlijk is, rekening dient te worden gehouden met de door de arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.

Daarbij kan de verdiscontering ingevolge het derde lid van genoemde artikelen aan een administratieve termijn worden gebonden. Naast deze expliciet in de wet genoemde verdisconteringsmogelijkheid, is er nog een mogelijkheid om werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage te verdisconteren, en wel via het arbeidsongeschiktheidscriterium, neergelegd in artikel 5 van de AAW onderscheidenlijk 18 van de WAO.

Zoals in de adviesaanvrage van 25 mei 1983 over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid aan de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Emancipatieraad reeds staat aangegeven is het kabinet van oordeel, dat personen die deels werkloos en deels arbeidsongeschikt zijn, voor wat betreft het werkloosheidsdeel in dezelfde uitkeringspositie dienen te komen verkeren als de overige werklozen. De redenen hiervoor zullen hierna in deze memorie nader worden aangegeven. Het voorliggende wetsvoorstel beoogt die gelijke uitkeringspositie te bereiken door de bepalingen, die de verdiscontering van werkloosheid in de arbeidsongeschiktheid mogelijk maken, te laten vervallen en daarnaast te bepalen dat arbeidsmarktfactoren niet meer de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van het arbeidsongeschiktheidscriterium mede blijven bepalen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt het arbeidsongeschiktheidscriterium te moderniseren.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

Documenten

(44 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19256N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19256N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19256N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19256N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19256N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19256N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S.
 
1 4 november 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 29 oktober 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, Blz. 135 - 187     291086 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 29 oktober 1986 orde 2
vergadering: 29 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 59 - 188     281086 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 7
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, 19606, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, eindverslag, nr. 45     KST19256N45K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 15 oktober 1986, nr. 20b     KST19256N20bK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 8 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 20a     KST19256N20aK1
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 30 september 1986, memorie van antwoord, nr. 20     KST19256N20K1
Memorie van antwoord
 
1 16 september 1986, voorlopig verslag, nr. 195a     KST19256N195aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 16 mei 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 195     KST19256N195K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 7 mei 1986, stemming(en), 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 4923 - 5002     070586 2 3
De stemmingen in verband met de wetsvoorstellen: Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderd... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 07 mei 1986 orde 3
vergadering: 7 mei 1986
 
2 24 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4835 - 4922     240486 2 3
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: -Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband me... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 24 april 1986 orde 3
vergadering: 24 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 14
vergadering: 22 april 1986
 
2 22 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4689 - 4920     220486 2 10
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 22 april 1986 orde 10
vergadering: 22 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 9
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 9
vergadering: 17 april 1986
 
2 17 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4607 - 4688     170486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 17 april 1986 orde 4
vergadering: 17 april 1986
 
2 16 april 1986, nota van wijziging, nr. 12     KST19256N12K2
Tweede nota van wijziging
 
2 16 april 1986, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, Blz. 4515 - 4687     160486 2 7
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 april 1986) - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 7
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 6
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt" heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 6
vergadering: 16 april 1986
 
2 16 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4515 - 4687     160486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 16 april 1986 orde 2
vergadering: 16 april 1986
 
2 15 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4459 - 4514     150486 2 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met ... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 15 april 1986 orde 7
vergadering: 15 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 4
vergadering: 10 april 1986
 
2 10 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4369 - 4457     100486 2 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 10 april 1986 orde 2
vergadering: 10 april 1986
 
2 9 april 1986, amendement, nr. 11     KST19256N11K2
Amendementen van de leden Bosman en Nijhuis
 
2 9 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 6
vergadering: 9 april 1986
 
2 9 april 1986, behandeling, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, Blz. 4279 - 4458     090486 2 4
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt^ heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegen... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 09 april 1986 orde 4
vergadering: 9 april 1986
 
2 26 maart 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 10     KST19256N10K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 26 maart 1986, nota, nr. 9     KST19256N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 20 maart 1986, eindverslag, nr. 8     KST19256N8K2
Eindverslag
 
2 21 februari 1986, nota van wijziging, nr. 7     KST19256N7K2
Nota van wijziging
 
2 10 februari 1986, memorie van antwoord, nr. 6     KST19256N6K2
Memorie van antwoord
 
2 3 februari 1986, voorlopig verslag, nr. 5     KST19256N5K2
Voorlopig verslag
 
2 17 oktober 1985, memorie van toelichting, nr. 3     KST19256N3K2
Memorie van toelichting
 
2 17 oktober 1985, voorstel van wet, nr. 2     KST19256N2K2
Voorstel van wet
 
2 17 oktober 1985, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19256N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 oktober 1985, nader rapport, nr. C     KST19256NCK2
Nader rapport
 
2 26 september 1985, advies Raad van State, nr. B     KST19256NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1985, nr. A     KST19256NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
S.C. (Steef) Weijers 09-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 09-04-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
G. (Gerrit) Gerritse 09-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
C.M.A. (Clemens) Bosman 09-04-1986 CDA C.M.A. (Clemens) Bosman i
G.B. (Ad) Nijhuis 09-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 09-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
G.B. (Ad) Nijhuis 10-04-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 10-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 10-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J.F. (Flip) Buurmeijer 10-04-1986 PvdA J.F. (Flip) Buurmeijer i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
C.I. (Ien) Dales 10-04-1986 PvdA C.I. (Ien) Dales i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 10-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
E. (Elske) ter Veld 10-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
W.J. (Wilbert) Willems 10-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 10-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
B.J. (Bas) van der Vlies 15-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
G.J. (Gert) Schutte 15-04-1986 GPV G.J. (Gert) Schutte i
C. (Cathy) Ubels-Veen 15-04-1986 EVP C. (Cathy) Ubels-Veen i
I. (Ina) Brouwer 15-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.G. (Fred) van der Spek 16-04-1986 fractie-Van der Spek (ex-PSP) A.G. (Fred) van der Spek i
L.S. (Louise) Groenman 16-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 16-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.N. (Jan Nico) Scholten 16-04-1986 fractie-Scholten (ex-CDA) J.N. (Jan Nico) Scholten i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 16-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i
L. (Louw) de Graaf 16-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 17-04-1986 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 17-04-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
S.C. (Steef) Weijers 22-04-1986 CDA S.C. (Steef) Weijers i
G. (Gerrit) Gerritse 22-04-1986 CDA G. (Gerrit) Gerritse i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-04-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-04-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 22-04-1986 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
E. (Elske) ter Veld 22-04-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 22-04-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise) Groenman 24-04-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
E. (Erwin) Nypels 24-04-1986 D66 E. (Erwin) Nypels i
W.J. (Wilbert) Willems 24-04-1986 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
M. (Meindert) Leerling 24-04-1986 RPF M. (Meindert) Leerling i
I. (Ina) Brouwer 24-04-1986 CPN I. (Ina) Brouwer i
A.H.D. (Aad) Wagenaar 24-04-1986 fractie-Wagenaar (ex-RPF) A.H.D. (Aad) Wagenaar i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H.B. (Joke) van der Meer 28-10-1986 PvdA J.H.B. (Joke) van der Meer i
W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 28-10-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L.C. (Louis) van Dalen 28-10-1986 CDA L.C. (Louis) van Dalen i
B. (Bas) de Gaay Fortman 28-10-1986 PPR B. (Bas) de Gaay Fortman i
H.F. (Han) Heijmans 28-10-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
E. (Egbert) Schuurman 28-10-1986 RPF E. (Egbert) Schuurman i
H.G. (Driekus) Barendregt 28-10-1986 SGP H.G. (Driekus) Barendregt i
T.E.M. (Titia) van Leeuwen 29-10-1986 PSP T.E.M. (Titia) van Leeuwen i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 29-10-1986 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J. (Jan) van der Jagt 29-10-1986 GPV J. (Jan) van der Jagt i
F. (Fenna) Bolding 29-10-1986 CPN F. (Fenna) Bolding i
L. (Louw) de Graaf 29-10-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J. (Jan) de Koning 29-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.