19606 nl - wetsvoorstel
Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van het stelsel van sociale zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 18 augustus 1986 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Koning i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is enige wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen in een aantal voorstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid) i.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
18 augustus 1986

Volledige titel
Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van het stelsel van sociale zekerheid

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jan) de Koning i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van de wetsvoorstellen in het kader van de stelselherziening sociale zekerheid' zijn enkele amendementen aanvaard, die in hun onderlinge samenhang niet volledig op alle consequenties zijn beoordeeld. Dit heeft, naar thans is gebleken, geleid tot onbedoelde en ongewenste effecten. Voorts heeft niet in alle gevallen aanvaarding van de amendementen geleid tot de noodzakelijke aanpassingen in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid. Bovendien is gebleken dat de derde nota van wijziging op de IOAW (19260, nr. 33) onvolledig is geweest. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de ontstane onvolkomenheden uit de desbetreffende wetsvoorstellen te verwijderen. Daarnaast wordt met dit voorstel een aantal zuiver technische en redactionele aanpassingen in de verschillende wetsvoorstellen aangebracht. In de artikelsgewijze toelichting zijn deze aanpassingen zonodig toegelicht.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer zeven moties ingediend.

Documenten

(27 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1986, motie, nr. 45f     KST19606N45fK1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S.
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45e     KST19606N45eK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over uitstel van de stelselherziening. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45d     KST19606N45dK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over overgangsmaatregelen voor bepaalde groeperingen voor de stelselherziening. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45c     KST19606N45cK1
Motie van mevrouw Van Leeuwen C.S. over een integrale visie op het gebied van de sociale zekerheid. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45b     KST19606N45bK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over het verzoek aan het kabinet een voorstel voor te bereiden om de vrijlatingsbepaling van de I.O.A.W. gelijk te trekken met die van de TW. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45a     KST19606N45aK1
Motie van de heer Van de Zandschulp C.S. over knelpunten van de I.O.A.W. -
 
1 4 november 1986, motie, nr. 45     KST19606N45K1
Motie van mevrouw Gelderblom-Lankhout C.S. over het gebruik van het begrip gezamenlijke huishouding in de sociale zekerheid. -
 
1 4 november 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 189 - 250     041186 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met v... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 04 november 1986 orde 4
vergadering: 4 november 1986
 
1 28 oktober 1986, eindverslag, nr. 41a     KST19606N41aK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 28 oktober 1986, behandeling, 19256, 19257, 19258, 19259, 19260, 19261, 19383, Blz. 59 - 188     281086 1 6
De behandeling van de wetsvoorstellen Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenhe... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 28 oktober 1986 orde 6
vergadering: 28 oktober 1986
 
1 21 oktober 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 41     KST19606N41K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 16 oktober 1986, stemming(en), Blz. 535 - 628     161086 2 5
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 16 oktober 1986 orde 5
vergadering: 16 oktober 1986
 
2 14 oktober 1986, amendement, nr. 12     KST19606N12K2
Amendement van het lid Van Nieuwenhoven beoogt in de AAW vloerbedragen neer te leggen die overeenkomen met de lOAW-vloerbedragen. -
 
2 14 oktober 1986, nota van verbetering, nr. 11     KST19606N11K2
Nota van verbetering
 
2 14 oktober 1986, behandeling, Blz. 387 - 623     141086 2 8
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 14 oktober 1986 orde 8
vergadering: 14 oktober 1986
 
2 13 oktober 1986, amendement, nr. 10     KST19606N10K2
Amendement van het lid Van Nieuwenhoven beoogt een onderscheid te introduceren tussen thuiswonenden en uitwonenden. -
 
2 7 oktober 1986, nota, nr. 9     KST19606N9K2
Nota naar aanleiding van het nader verslag
 
2 6 oktober 1986, verslag, nr. 8     KST19606N8K2
Nader verslag
 
2 22 september 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 7     KST19606N7K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 22 september 1986, nota van wijziging, nr. 6     KST19606N6K2
Nota van wijziging
 
2 22 september 1986, nota, nr. 5     KST19606N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 22 september 1986, verslag, nr. 4     KST19606N4K2
Verslag
 
2 18 augustus 1986, memorie van toelichting, nr. 3     KST19606N3K2
Memorie van toelichting
 
2 18 augustus 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19606N2K2
Voorstel van wet
 
2 18 augustus 1986, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19606N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 augustus 1986, advies Raad van State, nr. B     KST19606NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1986, nr. A     KST19606NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd - Wijziging van een aantal vorrstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past acht wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 14-10-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
R.L.O. (Robin)  Linschoten 14-10-1986 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L.S. (Louise)  Groenman 14-10-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
J.G. (Jeltien)  Kraaijeveld-Wouters 14-10-1986 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
L. (Louw) de Graaf 14-10-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 14-10-1986 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
L.S. (Louise)  Groenman 14-10-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 28-10-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J. (Jan) de Koning 28-10-1986 Minister J. (Jan) de Koning i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.