Brief van De Minister van Sociale Zaken - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 21

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 juni 1978

Hierbij doe ik u naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van het lid van uw Kamer, de heer Dolman, gedaan tijdens de gedachtenwisseling in eerste termijn over bovenvermeld wetsontwerp, toekomen een tabel met de inkomenseffecten voor werknemers bij een draaipunt eerste kind van f 40 000, tweede kind f 44 130, derde kind f 50 000; toeslag voor vierde en volgende kinderen f 80; gemengde indexering (op basis 1978).

De Minister van Sociale Zaken, W.AIbeda Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 21

Inkomenseffecten voor werknemers bij draaipunt 1ste kind f 40 000, 2de kind f 44 130, 3de kind f 50 000; toeslag voor 4de en volgende kinderen f 80 gemengde indexering (op basis 1978)

Aantal kinderen

Gezinnen met een inkomen in 1978 van:

f 21750

f 29900

f 40 000

f 50 000

f 75 000

Effect integratie

-

-293 effect index

-

-

--

-totaal

-

-293 in % belastbaar in komen ~/_ belasting

0,4

0,3

0,7 Effect integratie

133

-

-410 effect index

-

-

-

-

-

35 totaal

-133

-445 in % belastbaar in komen /_ belasting

0,6

0,1

0,4

1,0 Effect integratie

226

134

-

-517 effect index

-

-

-

-

-

70 totaal

156

+

-168

-587 in % belastbaar ir komen ~/_ belasting

1,0

0,3

0,5

1,4 Effect integratie

226

234

-

-517 extra toeslag

160

160

160

160

160

386

294

238

-357 effect index

-115

-115

-115

-115

-115

totaal

271

179

123

-

-472 in % belastbaar inkomen ~/_ belasting

1,7

0,9

0,5

0,2

1,1 Effect integratie

226

134

-

-517 extra toeslag

400

400

400

400

400

626

534

478

302

-117 effect index

-327

-327

-327

-327

-327

totaal

299

207

151

-

_ 444

in % belastbaar inkomen -/_ belasting

1.9

1,0

0,6

0,1

1,0

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 21

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.