Motie van het lid Hermsen C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

0 juni 1978

De Kamer,

Eraan herinnerend, dat de wetswijzigingen nr. 14184 onderdeel uitmaken van een ombuigingsoperatie, die er toe moet leiden, dat de gezamenlijke lasten van premie-en belastingdruk minder zullen stijgen dan in de meerjarenramingen besloten ligt; dat de gekozen techniek door de afbraak van de kinderaftrek bij loon-en inkomstenbelasting leidt tot een belastingdrukstijging; dat deze belastingdrukstijging -wil de genoemde doelstelling worden gediend -moet worden aangewend voor lastendaling elders; nodigt de Regering uit, het desbetreffende bedrag (rond f 300 min) aan te wenden voor storting in de Sociale Verzekeringsfonden, zodanig dat daardoor een lastenvermindering van werkgeverspremies wordt bereikt, of aan te wenden voor compensatie in de tweede fase van ombuigingen in de sfeer van kinderbijslag en kinderaftrek, en gaat over tot de orde van de dag.

Hermsen Van Rooijen Notenboom

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 18

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.