Amendement van de leden Hermsen en De Korte - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

0 juni 1978

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XII wordt een nieuw artikel XIII ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIII

Ingeval aan de Staten-Generaal een voorstel van wet wordt gezonden dat er op is gericht de kinderbijslag ingevolge de in de artikelen X en XI genoem-de wetten, dan wel de bepalingen in artikel 30 A Wet Inkomstenbelasting 1964 en artikel 11 Wet Loonbelasting 1969 voorzover betrekking hebbend op de Kinderbijslag, zodanig te wijzigen dat de belastingvrijdom van die kinderbijslag niet meer in voldoende mate recht doet aan de structuur van de belastingvrije sommen van de inkomstenbelasting en de loonbelasting, wordt daarin mede opgenomen een zodanige wijziging van de in de artikelen I en II genoemde wetten als passend is in het kader van die structuur.

Toelichting Het z.g. horizontale draagkrachtbeginsel in de Loon-en lnkomstenbelasting betekent dat bij die belastingen rekening wordt gehouden met de samenstelling van het gezin en leidt ertoe dat draagkrachtverschillen tot uitdrukking worden gebracht via de belastingvrije sommen in de horizontale tariefstructuur, daaronder begrepen het belastingvrij zijn van de Kinderbijslag. Dit amendement beoogt vast te leggen, dat de aanvullende Kinderaftrek (slechts) vervalt indien en voorzover een voor ieder gelijke belastingvrije Kinderbijslag wordt gegeven, omdat die een materiële Kinderaftrek in zich bergt. Deze samenhang tussen een voor ieder gelijke en belastingvrije Kinderbijslag en de Kinderaftrek dient als beginsel in de wetgeving uitdrukkelijk vastgelegd te blijven, ook nu in het onderhavige wetsontwerp materieel de aanvullende Kinderaftrek zal vervallen, althans in de meeste gevallen. Indien voorgesteld zou worden de materiële Kinderaftrek (de voor ieder gelijke belastingvrije kinderbijslag) zodanig aan te tasten dat die niet meer in voldoende mate voldoet aan de structuur van de belastingvrije sommen b.v. door inkomensafhankelijkheid in te voeren of die kinderbijslag voor een bepaald kind af te schaffen, zal tegelijk een voorstel gedaan dienen te worden Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 17

om via een herstel van de formele Kinderaftrek die aantasting ongedaan te maken en het horizontale draagkrachtsbeginsel te handhaven. Die voorstellen kunnen zowel betreffen een wijziging van artikel 30 A Wet Inkomstenbelasting dan wel artikel 11 Loonbelasting in welke artikelen de Kinderbijslag buiten het fiscale inkomensbegrip wordt geplaatst, als een wijziging van de Kinderbijslag ingevolge de Wetten genoemd onder de artikelen X en XI van het onderhavige wetsontwerp.

Hermsen De Korte

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 17

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.