Amendementen van het lid Van der Spek - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DER SPEK

Ontvangen 20 juni 1978

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I Artikel X, tweede lid, vervalt.

II In artikel X, derde lid, vervallen de woorden: «onverminderd het bepaalde in het vorige lid».

III Artikel XI, tweede lid, vervalt.

IV In artikel XI, derde lid, vervallen de woorden: «onverminderd het bepaal-de in het vorige lid».

Toelichting Deze amendementen strekken ertoe ook de partieel leerplichtigen een toeslag op de kinderbijslag voor het eerste, tweede en derde kind te geven.

Van der Spek

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.