Amendement van het lid De Korte C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID DE KORTE CS.

Ontvangen 20 juni 1978

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XII wordt een nieuw artikel XIII ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIII 1. Het Rijk verleent over het kalenderjaar 1979 als bijdrage in de dekking van de ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden uit te keren kinderbijslagen een bedrag van 80 min. gulden. Deze bijdrage wordt gestort in het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden, als bedoeld in artikel 31, achtste lid, van die wet. 2. Onze Ministervan Sociale Zaken en Onze Ministervan Financiën kunnen ter zake van het bepaalde in het vorige lid nadere regelen stellen.

Toelichting Met dit amendement wordt beoogd de per saldo in 1978 en in 1979 vrijkomende middelen -voor zover deze worden opgebracht door degenen die verzekerd zijn ingevolge de KWL -te storten in het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden. Deze vrijkomende middelen zullen in 1981 ca. f 150 min. bedragen. De Korte Nijpels Keja Joekes De Voogd Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.