Amendementen van het lid M. Bakker - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENTEN VAN HET LID M. BAKKER

Ontvangen 15 juni 1978

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I Na artikel X wordt een nieuw artikel XI ingevoegd, luidende:

Artikel XI

Inde Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1965,429) wordt het in artikel 10, eerste lid, onder a, vermelde kinderbijslagbedrag met ingang vanl juli 1978 verhoogd tot f 306,54.

II In artikel XI wordt vóór het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 1. In de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967,482) wordt het in artikel 21, eerste lid, onder a, vermelde kinderbijslagbedrag met ingang van 1 juli 1978 verhoogd tot f306,54.

III In artikel XI, eerste lid, wordt in plaats van f72,54 gelezen: f40,56.

Toelichting Deze amendementen beogen de kinderbijslag voor het eerste kind te brengen op de hoogte, die nu bereikt zou zijn, wanneer deze niet was bevroren.

M. Bakker

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.