Tweede nota van wijziging - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12 Herdruk

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 mei 1978

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel I, tweede lid, wordt in onderdeel F4 «achtste» vervangen door: negende. In onderdeel F5 wordt «negende» vervangen door: tiende. Voorts wordt in onderdeel F5 «9» vervangen door: 10.

B. In artikel II wordt in onderdeel E4 «achtste» vervangen door: negende. Voorts wordt «8» vervangen door: 9.

Toelichting De onderhavige wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met een vernummering van leden die is tot stand gebracht door de artikelen XI en XIII van de Wet van 14 december 1977 (Stb. 670) tot nadere wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten, enkele belastingwetten en deWet Werkloosheidsvoorziening (tegengaan van oneigenlijk gebruik als gevolg van te ruime bepalingen).

De Minister van Sociale Zaken, W.AIbeda De Ministervan Financiën, F. H. J. J. Andriessen De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf De Staatssecretaris van Financiën, A. Nooteboom Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14184, nr. 12

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.