Nota van verbeteringen - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 5

NOTA VAN VERBETERINGEN

  • In het wetsontwerp dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht: a. In de aanhef van artikel I wordt «Inkomstenbelasting» vervangen door: inkomstenbelasting. b. In artikel I, onderdeel C, wordt vóór «In artikel 46» het cijfer 1 geplaatst. c. In artikel I, onderdeel F, punt 4, wordt «een kinderaftrek» voorkomende in het geplaatste tussen de aanhalingstekens vervangen door: geen kinderaftrek. d. In artikel II, onderdeel C, punt 3, wordt in de tweede regel tussen «wordt» en «genieten» ingevoegd: te. e. Artikel IX wordt gelezen: In artikel 4, letter c, en in artikel 6, derde lid, van de School-en cursuswet 1972 (Stb. 624), wordt voor het kalenderjaar 1977 «kinderaftrek zou genieten» telkens vervangen door: kinderaftrek zou genieten of geacht zou worden te genieten. f. In artikel X, derde lid, wordt in de derde regel na «11, eerste lid» een komma ingevoegd. g. In artikel XI, derde lid, wordt in de derde regel «vanh» vervangen door: van. h. In artikel XII wordt «juanuari» vervangen door: januari.
  • In de memorie van toelichting dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht: a. op blz. 7 wordt in de eerste regel van de inleiding tussen «van» en «collectieve» ingevoegd: de. b. op blz. 7 wordt in de tweede regel van de voorlaatste alinea «van de o.a.» vervangen door: o.a. van. c. op blz. 9 wordt in de dertiende regel van de eerste volle alinea «het» vervangen door: Het. Voorts wordt in de laatste volzin van deze alinea «belatingvrijdom» vervangen door: belastingvrijdom. d. op blz. 9 wordt in de tweede volzin van de laatste alinea «vervagen» gewijzigd in: vervangen. Voorts wordt het slot van deze volzin aanvangende met «kan er immers» vervangen door: kan er immers geen belastingvrije som in de vorm van belastingvrijstelling van kinderbijslag worden gegeven. e. op blz. 10 wordt in de eerste regel tussen «geen» en «AKW» ingevoegd: kinderbijslag krachtens de.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14184, nr. 5

  • op blz. 10 wordt in de eerste regel van de eerste volle alinea tussen «in» en «eerste» ingevoegd: de. g. op blz. 10 wordt in de derde regel van punt 1 «wet» vervangen door: weg. h. op blz. 10 wordt in de tweede regel van punt 2 na «tariefgroep» ingevoegd:3. i. op blz. 10 wordt in de eerste regel van de laatste alinea na «1977» ingevoegd: worden. Voorts wordt in de derde regel van deze alinea «wodt» vervangen door: wordt. j. op blz. 11 wordt in de derde regel van de tweede volle alinea «DDZ» vervangen door: KKZ. k. op blz. 12 wordt in de eerste regel van de zevende alinea «de artikelen 10 en 11» vervangen door: de artikelen X en XI. I. op blz. 12 wordt in de twaalfde alinea, derde regel vanonder «22/4/'76» vervangen door: 22/4/'77. m. op blz. 13 wordt in de tweede regel van de paragraaf Besparingen tussen «en» en «werkgelegenheid» ingevoegd: de. Voorts wordt in de zesde regel van genoemde paragraaf het woord «meer» geschrapt.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14184, nr. 5

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.