20598 nl - wetsvoorstel
Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand

Dit wetsvoorstel werd op 21 juni 1988 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is verhaal verplicht te stellen, te onderscheiden tussen terugvordering van bijstandskosten van degenen die bijstand hebben ontvangen en verhaal van bijstandskosten op derden en ter zake een nieuwe regeling te geven, alsmede daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten aan te brengen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende nieuwe regeling terugvordering en verhaal van kosten van bijstand i).

Als novelle i bij dit wetsvoorstel is ingediend Wijziging van het voorstel van wet houdende een nieuwe regeling voor de terugvordering en verhaal van kosten van bijstand.

Kerngegevens

Ingediend
21 juni 1988

Volledige titel
Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Een wetsvoorstel tot herziening van de verhaalsparagraaf in de Algemene Bijstandswet werd reeds eerder door de Staten-Generaal behandeld. Het betreft wetsvoorstel 18813, houdende wijzigingen van bepalingen inde Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand, dat op 21 december 1984 bij de Tweede Kamer werd ingediend (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18813, nrs. 1-39, en Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18813, nrs. 140-140d). Dat wetsvoorstel werd op 20 mei 1986 door de Eerste Kamer verworpen. Het voorstel strekte ertoe gemeenten te verplichten bijstand te verhalen in de gevallen waarin thans de bevoegdheid tot verhaal bestaat. Tevens werd in het wetsvoorstel een onderscheid gemaakt tussen terugvordering van kosten van de betrokkene zelf en verhaal op derden, met daaraan verbonden verschillende procedures. De bestaande verhaalsprocedure werd vereenvoudigd en de rechterlijke tussenkomst werd beperkt. De gemeente zou over het terug te vorderen of te verhalen bedrag zelfstandig kunnen beslissen en de beslissing ten uitvoer kunnen leggen. Voor de vaststelling van het te verhalen bedrag in verband met de wettelijke onderhoudsplicht zouden bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Bij de parlementaire behandeling is gebleken dat over de algemene uitgangspunten van het voorstel in brede kring overeenstemming bestond, met name ten aanzien van de verhaalsplicht en het onderscheid tussen terugvordering van de bijstandsontvanger en verhaal op derden. Bezwaren bestonden in het bijzonder tegen de procedurele aspecten van de nieuwe regeling en de wijze waarop de afstemming tussen de burgerrechtelijke onderhoudsplicht en het verhaalsrecht had plaatsgevonden. Het kabinet is van mening dat de verwerping van dat voorstel er niet toe behoort te leiden dat de huidige praktijk van ongelijke uitoefening door de gemeenten van het verhaalsrecht blijft bestaan. Veel gemeenten besteden onvoldoende aandacht aan verhaal. De bestaande verschillen leiden tot rechtsongelijkheid en hebben een verzwaring van de collectieve lasten tot gevolg. Ten einde te voorkomen dat bestaande terugvorderings-en verhaalsmogelijkheden achterwege worden gelaten of in de toekomst in steeds sterkere mate onbenut blijven ten koste van de bijstandskas, blijft het noodzakelijk de bestaande regeling te wijzigen. Daarom wordt thans een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In deze toelichting wordt eerst een overzicht gegeven van de bestaande regeling en vervolgens ingegaan op de uitgangspunten van het nieuwe voorstel. De voorgestelde wijziging van het verhaalsrecht maakt tevens een aanpassing nodig van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), welke wetten thans een overeenkomstige regeling bevatten voor de terugvordering van uitkeringen als de Algemene Bijstandswet.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en drie nota's van verbetering ingediend.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 14 april 1992, behandeling, 22397, Blz. 1001 - 1094     140492 1 3
De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: -Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand - Handelingen Eerste Kamer 1991-1992 14 april 1992 orde 3
vergadering: 14 april 1992
 
1 18 februari 1992, nr. 213a     KST20598N213aK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 4 februari 1992, verslag, nr. 213     KST20598N213K1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 25 oktober 1991, brief, nr. 19     KST20598N19K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 3 januari 1991, nr. 79a     KST20598N79aK1
Nadere memorie van antwoord
 
1 14 november 1990, nr. 79     KST20598N79K1
Naoer voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 7 september 1990, memorie van antwoord, nr. 179b     KST20598N179bK1
Memorie van antwoord
 
1 24 augustus 1990, voorlopig verslag, nr. 179a I     KST20598N179a IK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 24 augustus 1990, voorlopig verslag, nr. 179a     KST20598N179aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 9 april 1990, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 179     KST20598N179K1
Tweede nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 3 april 1990, stemming(en), Blz. 3203 - 3244     030490 2 5
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand - Handelingen Tweede Kamer 1989-1990 03 april 1990 orde 5
vergadering: 3 april 1990
 
2 30 maart 1990, brief, nr. 18     KST20598N18K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 30 maart 1990, nota van verbetering, nr. 17     KST20598N17K2
Derde nota van verbetering
 
2 28 maart 1990, behandeling, Blz. 3077 - 3138     280390 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel IMieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand - Handelingen Tweede Kamer 1989-1990 28 maart 1990 orde 6
vergadering: 28 maart 1990
 
2 22 maart 1990, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 16     KST20598N16K2
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 22 maart 1990, nota van wijziging, nr. 15     KST20598N15K2
Vijfde nota van wijziging
 
2 22 maart 1990, nota van wijziging, nr. 14     KST20598N14K2
Vierde nota van wijziging
 
2 22 maart 1990, nota van wijziging, nr. 13     KST20598N13K2
Nota van wijziging
 
2 22 maart 1990, behandeling, Blz. 2965 - 3010     220390 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand - Handelingen Tweede Kamer 1989-1990 22 maart 1990 orde 6
vergadering: 22 maart 1990
 
2 22 maart 1990, behandeling, Blz. 2965 - 3010     220390 2 4
De behandeling van het wetsvoorstel Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand - Handelingen Tweede Kamer 1989-1990 22 maart 1990 orde 4
vergadering: 22 maart 1990
 
2 4 juli 1989, nota van verbetering, nr. 12     KST20598N12K2
Tweede nota van verbetering
 
2 15 juni 1989, gewijzigd voorstel van wet, nr. 11     KST20598N11K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 5 juni 1989, nota van wijziging, nr. 10     KST20598N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 5 juni 1989, nota, nr. 9     KST20598N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 10 mei 1989, eindverslag, nr. 8     KST20598N8K2
Eindverslag
 
2 17 februari 1989, nota van wijziging, nr. 7     KST20598N7K2
Nota van wijziging
 
2 17 februari 1989, memorie van antwoord, nr. 6     KST20598N6K2
Memorie van antwoord
 
2 25 oktober 1988, voorlopig verslag, nr. 5     KST20598N5K2
Voorlopig verslag
 
2 18 juli 1988, nota van verbetering, nr. 4     KST20598N4K2
Nota van verbetering
 
2 21 juni 1988, memorie van toelichting, nr. 3     KST20598N3K2
Memorie van toelichting
 
2 21 juni 1988, voorstel van wet, nr. 2     KST20598N2K2
Voorstel van wet
 
2 21 juni 1988, koninklijke boodschap, nr. 1     KST20598N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 10 juni 1988, advies Raad van State, nr. B     KST20598NBK2
Advies van de raad van state, nader rapport
 
2 1 januari 1987, memorie van toelichting, nr. A     KST20598NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state voorzover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vijf wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J. (Bas) van der Vlies 22-03-1990 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn 22-03-1990 CDA M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn i
L.M. (Leo) Schoots 22-03-1990 PvdA L.M. (Leo) Schoots i
M. (Meindert) Leerling 22-03-1990 RPF M. (Meindert) Leerling i
R.L.O. (Robin) Linschoten 22-03-1990 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
I. (Ina) Brouwer 22-03-1990 GL I. (Ina) Brouwer i
G.J. (Gert) Schutte 22-03-1990 GPV G.J. (Gert) Schutte i
A.J. (Arthie) Schimmel 22-03-1990 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn 28-03-1990 CDA M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn i
L.M. (Leo) Schoots 28-03-1990 PvdA L.M. (Leo) Schoots i
M. (Meindert) Leerling 28-03-1990 RPF M. (Meindert) Leerling i
R.L.O. (Robin) Linschoten 28-03-1990 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
I. (Ina) Brouwer 28-03-1990 GL I. (Ina) Brouwer i
G.J. (Gert) Schutte 28-03-1990 GPV G.J. (Gert) Schutte i
G.J. (Gerrit Jan) Wolffensperger 28-03-1990 D66 G.J. (Gerrit Jan) Wolffensperger i
E. (Elske) ter Veld 28-03-1990 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 14-04-1992 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
W. (Willem) van de Zandschulp 14-04-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
I.P. (Irene) Michiels van Kessenich-Hoogendam 14-04-1992 CDA I.P. (Irene) Michiels van Kessenich-Hoogendam i
J. (Jacqueline) de Savornin Lohman 14-04-1992 D66 J. (Jacqueline) de Savornin Lohman i
E. (Elske) ter Veld 14-04-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 14-04-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
I.P. (Irene) Michiels van Kessenich-Hoogendam 14-04-1992 CDA I.P. (Irene) Michiels van Kessenich-Hoogendam i
H. (Henk) Heijne Makkreel 14-04-1992 VVD H. (Henk) Heijne Makkreel i
E. (Elske) ter Veld 14-04-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.