19735 nl - wetsvoorstel
Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Dit wetsvoorstel werd op 29 september 1986 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i, en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Dees i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om premieheffingen voor uitkeringen door te voeren. In hoofdlijnen bevat het voorliggende voorstel vier delen: de algemene regeling van premieheffing; de bijzondere problematiek in geval van arbeidsongeschiktheid; regels voor de premieheffing in samenloopsituaties en tenslotte voorstellen voor de wijze van toepassing op uitkeringsgerechtigden van de toetsing aan de loongrens van de verplichte ziekenfondsverzekering.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
29 september 1986

Volledige titel
Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, D.J.D. (Dick) Dees i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Op dit moment bestaan er verschillende inhoudingssystemen over loondervingsuitkering naast elkaar. Over de uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) wordt premie voor de werknemersverzekeringen geheven, over de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wordt deels een vereveningsbijdrage ingehouden en deels premie geheven. Uit een oogpunt van wettelijke systematiek en duidelijkheid is dit een ongewenste situatie. Verder heeft het naast elkaar bestaan van de vereveningsbijdrage en premieheffing tot gevolg dat het maximumpremiedagloon en de franchise in de WAO-premie niet juist toegepast kunnen worden in situaties waarin iemand meerdere uitkeringen al dan niet gecombineerd met loon ontvangt. In dit wetsontwerp wordt daarom voorgesteld over de ZW-, WAO-en WW-uitkeringen integraal premies werknemersverzekeringen te heffen op dezelfde wijze als waarop dit over loon gebeurt.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

Documenten

(23 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 18 september 1987, verslag, nr. 17     KST19735N17K2
Verslag van een schriftelijk overleg - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wijziging van enkele andere wetten. Extra premie-opbrengst als gevolg van samenstelling van loon en uitkering
 
2 15 juni 1987, brief, nr. 16     KST19735N16K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wijziging van enkele andere wetten. Extra premie-opbrengst als gevolg van samenstelling van loon en uitkering
 
1 16 december 1986, behandeling, Blz. 477 - 552     161286 1 7
De behandeling van het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wette... - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 16 december 1986 orde 7
vergadering: 16 december 1986
 
1 2 december 1986, eindverslag, nr. 81a     KST19735N81aK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 2 december 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 81     KST19735N81K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 25 november 1986, stemming(en), Blz. 1469 - 1651     251186 2 4
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele an... - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 25 november 1986 orde 4
vergadering: 25 november 1986
 
2 20 november 1986, amendement, nr. 15     KST19735N15K2
Amendementen van het lid Groenman
 
2 20 november 1986, gewijzigd amendement, nr. 14     KST19735N14K2
Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12
 
2 20 november 1986, motie, nr. 13     KST19735N13K2
Motie van het lid Groenman
 
2 20 november 1986, amendement, nr. 12     KST19735N12K2
Amendement van het lid Ter Veld C.S.
 
2 20 november 1986, behandeling, Blz. 1401 - 1468     201186 2 7
De behandeling van het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziekte wet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wett... - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 20 november 1986 orde 7
vergadering: 20 november 1986
 
2 19 november 1986, nota van verbetering, nr. 11     KST19735N11K2
Nota van verbetering
 
2 17 november 1986, nota van wijziging, nr. 10     KST19735N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 17 november 1986, nota, nr. 9     KST19735N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 11 november 1986, eindverslag, nr. 8     KST19735N8K2
Eindverslag
 
2 31 oktober 1986, voorstel van wet, nr. 7     KST19735N7K2
Voorstel van wet
 
2 29 oktober 1986, nota van wijziging, nr. 6     KST19735N6K2
Nota van wijziging
 
2 29 oktober 1986, memorie van antwoord, nr. 5     KST19735N5K2
Memorie van antwoord
 
2 24 oktober 1986, voorlopig verslag, nr. 4     KST19735N4K2
Voorlopig verslag
 
2 29 september 1986, memorie van toelichting, nr. 3     KST19735N3K2
Memorie van toelichting
 
2 29 september 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19735N2K2
Voorstel van wet
 
2 29 september 1986, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19735N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 19 september 1986, advies Raad van State, nr. A     KST19735NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past elf wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid
 • Ziektewet
  Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 20-11-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.B. (Ad) Nijhuis 20-11-1986 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 20-11-1986 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
L.S. (Louise) Groenman 20-11-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
B.J. (Bas) van der Vlies 20-11-1986 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 20-11-1986 PvdA E. (Elske) ter Veld i
L.S. (Louise) Groenman 20-11-1986 D66 L.S. (Louise) Groenman i
L. (Louw) de Graaf 20-11-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

W. (Willem) van de Zandschulp 16-12-1986 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
J.H. (Jo) Franssen 16-12-1986 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H.F. (Han) Heijmans 16-12-1986 VVD H.F. (Han) Heijmans i
L. (Louw) de Graaf 16-12-1986 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.