Voorstel van wet - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Nederlandse wetgeving aan te passen met het oog op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1986 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de ondernemings-en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid (zie Pb EG L225); Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I S-RW S-SV

Artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel komt te S-MD luiden indien het bij koninklijke boodschap van 18 maart 1987 S-IR ingediende voorstel van de Wet tot herziening van de wetgeving inzake

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.