Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende wijziging van de financieringsstructuur AKW)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 99

20892

20927

Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende wijziging van de financieringsstructuur AKW)

Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet tot bijzondere verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1989, alsmede herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1989

1 Samenstelling: Franssen (CDA), (voorzitter), Bos-Beernink (CDA), Van der Meulen (CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Klaassens-Postema (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA). Heijmans (VVD), Vonhoff-Luijendijk (VVD), Gelderblorrv Lankhout (D66), Barendregt (SGP), De Gaay Fortman (PPR), Vogt (PSP), Schuurman (RPF), Mw. Bolding (CPN) en Van der Jagt (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 13 december 1988

De leden van de fractie van D66 konden in grote lijnen instemmen met deze wetsvoorstellen. Het had met name hun instemming dat door de wijziging van de financiering de ongelijke behandeling tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder vervalt. Gaarne hadden deze leden gezien dat deze wijziging was gebruikt om tevens verandering aan te brengen in het moment dat ouders daadwerkelijk kinderbijslag (gaan) ontvangen. Nu is de situatie nog steeds zo dat pas recht op kinderbijslag bestaat vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal na de geboorte van een kind voor 70%, idem 100% vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal nadat het kind 6 jaar, c.q. 130% vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal nadat het kind 12 jaar geworden is. Naar verluidt is de achterliggende gedachte de kindersterfte van weleer. Naar de mening van de aan het woord zijnde leden kan dat toch nu geen reden meer zijn. Wat is de reden dat de peildatum nog steeds op de eerste dag van het kalenderkwartaal ligt? Is het geen goed moment, nu het verzekeringskarakter naar de achtergrond verschuift en het kosten/kind aspect naar de voorgrond komt, een wijziging van de peildatum in de overwegingen te betrekken? Is de staatssecretaris bereid deze gedachte in het kabinet te bespreken? Wat zijn de geschatte kosten, wanneer de peildatum verschuift naar de maand waarin het kind geboren, c.q. 6 jaar, c.q. 12 jaar wordt?

Het lid van de S.G.P. fractie stelde de volgende vraag Aangenomen dat het thans beschikbaar gestelde bedrag zou worden aangewend om ook voor het derde en volgende kind de kinderbijslag te verhogen met welk percentage zou dan de kinderbijslag kunnen worden verhoogd. De leden van de overige fracties behielden zich het recht voor tijdens de openbare behandeling nader op het wetsvoorstel in te gaan.

Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de openbare beraadslaging schriftelijk te antwoorden, acht de commissie die beraadslaging voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Franssen De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.