Inhoudsopgave

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: • het wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer) (20854), en van: -de daarbij voorgestelde moties.

©

L. (Louw) de GraafStaatssecretaris De Graaf: Voorzitter. Ik verzoek om een korte schorsing.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: In derde termijn is het woord aan mevrouw Van Nieuwenhoven.

©

J. (Jeltje) van NieuwenhovenMevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb nog twee punten waarop ik graag een antwoord van de staatssecretaris wil hebben. Allereerst mijn motie op stuk nr. 22. Ik ben bereid deze motie aan te houden en ik stel mij voor, dat te doen tot bij voorbeeld het kerstreces, als ik van de staatssecretaris de eigenlijk al toegezegde informatie van zijn onderhandelingen met de SVR krijg over de vraag, wat er gebeurt als de WPR misschien nog niet functioneert op het moment dat dit wetsontwerp wel in werking moet treden. Nogmaals, als de minister mij dat wil toezeggen, houd ik mijn motie op stuk nr. 22 aan. Ik trek mijn amendement op stuk nr. 17 in.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr. 17) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): In plaats daarvan dien ik, mede namens de collega's Linschoten en De Leeuw, de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat bij de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer, het finummer uitgebreid wordt tot sofinummer;

constaterende, dat de ontheffing van de geheimhoudingsplicht in de wet tot invoering van het finummer anders geregeld is dan in de wet met betrekking tot het sofinummer;

verder constaterende, dat in de praktijk de staatssecretaris van Financiën de Kamer inlicht over ontheffing van de geheimhoudingsplicht volgens artikel 67 AWR op het punt van het finummer;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren hoe de wetgeving met betrekking tot het finummer in overeenstemming kan worden gebracht met de Wet sofinummer, mede gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie-Hirsch Ballin, en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Nieuwenhoven, Linschoten en De Leeuw. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 24 (20854).

©

L. (Louw) de GraafStaatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ik kan heel kort zijn. Ik wil graag toezeggen aan mevrouw Van Nieuwenhoven dat ik over de inhoud van de motie op stuk nr. 22 voor de kerst nog overleg zal plegen met de SVR en ik zal de Kamer daarover informeren.

De voorzitter: Aangezien de motie-Van Nieuwenhoven (stuk nr. 22) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ten aanzien van de vervanging van het amendement op stuk nr. 17 door een motie die net is ingediend, het volgende. Ik kan best met deze motie leven en ik wil nu heel duidelijk onder woorden brengen dat ik de constructieve wijze waarop wij vandaag samen overleg hebben gepleegd buitengewoon waardeer.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

©

De voorzitter: Wij gaan nu over tot de stemmingen.

Het begin van artikel I en de onderdelen A t/m G worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m K worden zonder stemming aangenomen.

Het begin van onderdeel L en de artikelen 50a t/m 50c worden zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 50d wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het tweede lid van artikel 50d, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid van artikel 50d wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Es (stuk nr. 18), strekkende om artikel 50d te laten vervallen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PSP en de PPR voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het gewijzigde artikel 50d is dus aangenomen.

De artikelen 50e en 50f worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven (stuknr. 21, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD en de SGP tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige leden ervoor, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies/Van Nieuwenhoven (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nieuwenhoven (stuknr. 21, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PPR, de PSP en het GPV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr. 16, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het GPV en de RPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 50g, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendemunt-Van der Vlies/Van Nieuwenhoven (stuk nr. 14) en het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 50h t/m 50m worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 50n, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel L wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen M t/m R worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IX worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Es (stuk nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66, de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is verworpen.

Artikel X wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linschoten/De Leeuw (20854, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR en de PSP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fractie ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (20854, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.