De voortzetting de van behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 29 juni 1978 orde 24


Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting de van behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979(14184) en van de motie-Dolman c.s. (om afschaffing van dubbele kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen in heroverweging te nemen (14184, nr. 19). De artikelen I tot en met IX worden zonder stemming aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over artikel X.

©

J. (Jaap) BoersmaDe heer Boersma (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een korte sternverklaring afleggen namens de grootst denkbare minderheid van mijn fractie; dat ben ik dus zelf. Er zit een heel sympathiek element in het amendement, namelijk een tegemoetkoming aan de grotere gezinnen, waar ik mij best achter kan plaatsen, maar waar ik niet afzonderlijk voor kan stemmen. Er zitten een aantal andere elementen in die in de discussie een rol hebben gespeeld. Met name de methode van financiering levert voor mij onoverkomelijke bezwaren op, namelijk de loonindex plus prijsindex gedeeld door twee, ook wel genoemd de gemengde index en het verschijnsel dat een wellicht in omvang beperkte maar toch onjuiste herverdeling van inkomens eraan vast zit. Die elementen plus nog een aantal andere, ook door de Regering onderschreven, brengen mij ertoe zij het met enige pijn mijn stem tegen dit amendement uit te brengen. Mocht het amendement worden aanvaard dan zal ik met wat minder plezier vóór het wetsontwerp stemmen.

©

E. (Erwin) NypelsDe heer Nypels (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van D'66 heeft overwegende bezwaren tegen dit amendement op grond van de door de Regering aangevoerde argumenten. Speciaal speelt bij ons mee het bezwaar tegen verhoging van het draaipunt, terwijl wij juist aan verlaging denken. Voorts is beslissend het feit dat door aanneming van dit amendement de progressie naar kindertal zal worden vergroot terwijl wij juist hebben aangedrongen op afschaffing van progressie naar kindertal. Verder wordt een differentiatie van de kinderbijslaguitkeringen naar leeftijd afhankelijk van een inkomensonderzoek dat door aanneming van dit amendebemoeilijkt. Op die grond zullen wij onze stem tegen dit amendement uitbrengen. Mocht dit amendement toch worden aangenomen, dan brengt ons dit in een dwangpositie ten aanzien van onze houding ten opzichte van het wetsontwerp in het algemeen. Wij zullen dan toch onze stem aan dit wetsontwerp geven, omdat wij laten prevaleren dat door dit wetsontwerp een begin wordt gemaakt met de door ons gewenste en bepleite integratie van kinderbijslag en -aftrek in één systeem van gezinssubsidie.

Het gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22, II (Herdruk)) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, DS'70, de PSP, alsmede de leden Boersma en Verbrugh tegen dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de aanneming van dit amendement de op stuk nr. 22 onder III en V voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. Ik deel nog mede, dat het op stuk nr. 22,1 voorkomende amendement alsnog in die zin is gewijzigd, dat in plaats van 'alsmede' wordt gelezen: en. Het tweede lid van artikel X wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PSP, de CPN, de PPR en DS'70 tegen dit lid hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de aanneming van dit lid de op stuk nr. 16 voorkomende amendementen van het lid Van der Spek als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel X, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22, II (Herdruk)), wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over het amendement-M. Bakker c.s. (stuknr. 13,1).

©

J.L.A. (Leo) JansenDe heer Jansen (PPR): Mijnheer de Voorzitter! Met het amendement van de heer Bakker hebben wij nogal wat moeite gehad, omdat het budgettair een aardige ingreep betekent. Wij hebben gezien met wat voor gemak anderen soortgelijke budgettaire ingrepen plegen. Dat heeft het ons wat gemakkelijker gemaakt een aantal andere overwegingen, namelijk dat de fractie van de PPR destijds tegen de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind heeft gestemd, dat er de kans is dat het effect van het amendement zal worden gecompenseerd in de loononderhandelingen in de komende tijd en dat het amendement in beginsel in-komensonafhankelijk werkt, iets wat wij voorstaan, te laten gelden. Dat heeft ons gebracht tot de conclusie dat wij vóór het amendement van de heer Bakker zullen stemmen.

Militaire dienst Kinderaftrek/kinderbijslag

Het amendement-M. Bakker c.s. tot in-voeging van een nieuw artikel XI (stuk nr. 13,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CPN, de PSP en de PPR vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel XI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22, III (Herdruk)), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XII wordt zonder stemming aangenomen. Het gewijzigde amendement-De Korte c.s. tot invoeging van nieuwe artikelen XIV tot en met XVII (stuk nr. 22, IV (Herdruk)) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en DS'70 tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd. Het gewijzigde amendement-Hermsen c.s. (stuk nr. 20, II (Herdruk)) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de CPN, de PSP, DS'70 en de PPR tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd.

Artikel XIII (oud), zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22, V (Herdruk)) wordt zonder stemming aangenomen.

Het nader gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22,1 (Herdruk) en het gewijzigde amendement-Hermsen c.s. (stuk nr. 20,1 (Herdruk)) worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals die is gewijzigd door de aanneming van deze amendementen, wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over het wetsontwerp.

©

A.J. (Bart) VerbrughDe heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de Voorzitter! Het wetsontwerp vervangt de kinderaftrek door een belastingvrije gelijke opslag bij de kinderbijslag en is daardoor mijns inziens in strijd met het zogenaamde draagkrachtbeginsel. Deze operatie is bovendien gemengd met een belastingmaatregel, waardoor de bedoeling van deze operatie ondoorzichtig wordt voor de kiezers. Deze twee overwegingen maken, mijnheer de Voorzitter, dat ik tegen het wetsontwerp zal stemmen.

©

C.N. (Cor) van DisDe heer Van Dis (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in eerste en tweede termijn niet definitief ons fractiestandpunt bepaald betreffende dit wetsontwerp. Nu de stemmingen over de amendementen hebben plaatsgehad en daarbij met name het amendement, dat het draagkrachtprincipe in het wetsontwerp materieel en formeel ook in de inkomsten-en de loonbelasting, regelt, is gehandhaafd, wil ik namens onze fractie het volgende naar voren brengen. 1. Wij hebben in 1972 ingestemd met de defiscalisering van de kinderbijslag, die te zamen met de resteren-de kinderaftrek het draagkrachtbeginsel tot uitdrukking bracht. 2. In het huidige wetsontwerp wordt de kinderaftrek grotendeels overgeheveld naar de bijslagen met vrijdom, waardoor materieel zo goed mogelijk is voldaan aan dat draagkrachtbeginsel. 3. De rechten van zelfstandigen en gemoedsbezwaarden zijn volledig geëerbiedigd. Hoewel onze fractie ter wille van het principe en de duidelijkheid het veel juister zou hebben gevonden dat het draagkrachtbeginsel als integrerend onderdeel van de belastingheffing dan ook in die wetgeving zou zijn opgenomen, maar door de Staatssecretaris van Financiën inzake het draagkrachtprincipe zeer duidelijke uitspraken zijn gedaan en bovendien in het wetsontwerp dat beginsel ook formeel nog eens duidelijk is opgenomen, wil onze fractie stellen dat met dit wetsontwerp geen geweld is aangedaan en het draagkrachtbeginsel. Onze fractie wil mits uitdrukkelijk verklaren dat zij met behoud van ongeveer de financiële omvang van de geschatte ombuiging voor de uitwerking van de tweede fase geen enkele verantwoordelijkheid nog kan aanvaarden. Op al deze gronden heeft onze fractie gemeend, nu voldaan is aan in ieder geval materiële en formele handhaving van het draagkrachtbeginsel, haar ernstige bezwaren tegen het laten vervallen van de kinderaftrek in de artikelen I en II van het wetsontwerp niet te moeten laten prevaleren. Zij zal zich dan ook niet tegen dit wetsontwerp verzetten.

©

D. (Dick) DolmanDe heer Dolman (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Naar ons oordeel is het wetsontwerp door amendering verslechterd, maar blijft het duidelijk beter dan de geldende wet. Wij zullen er dus voor stemmen, zij het met minder plezier dan anders het geval was geweest. Ik voeg er een enkele opmerking aan toe naar aanleiding van het ingevoeg-de artikel XIII, waarin onder andere staat: 'Ingeval aan de Staten-Generaal een voorstel van wet wordt gezonden' ( ) 'dat de belastingvrijdom van die kinderbijslag niet meer in voldoende mate' ( ) 'wordt daarin mede opgenomen een zodanige wijziging' ( ) 'als passend is' ( ). Mijnheer de Voorzitter! Ingeval een wetsonwerp aan ons wordt toegestuurd, zal de Kamer dan wel beslissen wat voldoend en wat passend is, want de wetgever is altijd soeverein.

©

A.G. (Fred) van der SpekDe heer Van der Spek (PSP): Mijnheer de Voorzitter! Bij de algemene beraadslaging heb ik uiteengezet dat mijn houding ten aanzien van het wetsontwerp heel ambivalent was. Dat is tijdens de behandeling zo gebleven. Ik moet echter of voor of tegen stemmen. Ik vind, dat het feit, dat de laagstbetaalden, althans voorzover zij wat archaïsch gezegd 'gezegend' zijn met kinderen, er wat op vooruitgaan, een reden vormt om mijn twijfel te doen omslaan in vóórstemmen.

©

R.E.F.M. (Ruud) NijhofDe heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij kortheidshalve aan bij de overwegingen, naar voren gebracht door de heer Verbrugh. Zij zijn ook met andere woorden door mij naar voren gebracht bij de behandeling van dit wetsontwerp. Op grond daarvan zal ik mij tegen dit wetsontwerp uitspreken.

©

H. (Hendrik) KoekoekDe heer Koekoek (BP): Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp houdt in, dat de kinderaftrekmogelijkheden komen te vervallen, waarvoor later wat kinderbijslag in de plaats komt als zich pijnlijke kwesties voordoen. Deze wijziging is aangekondigd als een onderdeel van de ombuigingsoperatie. Het wetsontwerp heeft dus de bedoeling, tot een bezuiniging te komen. Vanaf de

Kinderaftrek/kinderbijslag

eerste dag, dat hierover werd gesproken, is het mij duidelijk geweest, dat de duizenden mensen, die nu kinderaftrek krijgen en dit straks niet meer zullen krijgen, meer belasting zullen moeten gaan betalen. Ik ben altijd tegen belastingverhogingen geweest, zodat ik aan de totstandkoming van deze wet niet kan meewerken, en tegen dit wetsontwerp zal stemmen.

©

J.L.A. (Leo) JansenDe heer Jansen (PPR): Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp draagt ertoe bij, dat de kinderaftrek in toenemende mate wordt omgezet in kinderbijslag. Ik heb al uiteengezet, dat wij dit een goede zaak vinden. Ook al kan men beweren, dat materieel de kinderaftrek toch is behouden, ik heb de bewindslieden al een prent van Escher voorgehouden, waarbij het wit zwart wordt en het zwart wit, terwijl niet duidelijk wordt waar de overgang precies is. Wij houden het erop, dat de kinderaftrek wordt vervangen door een bijslag. Dit vormt voor ons een reden om vóór het ontwerp te stemmen. Bovendien komt het wetsontwerp inkomenspolitiek overeen met wat het kabinet-Den Uyl en wij hebben voorgestaan. Dit vormt een tweede reden om vóór te stemmen. Met de heer Dolman achten wij ons echter door het geven van steun aan dit ontwerp geenszins gebonden aan het verlenen van steun aan ontwerpen, die ons nog zullen worden voorgelegd. Die ontwerpen zullen wij op hun eigen merites beoordelen. Het wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van hetGPV.de BP en DS'70 tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over de motie-Dolman c.s.

©

E. (Erwin) NypelsDe heer Nypels (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ook al gaat de fractie van D'66 ervan uit, dat in de tweede fase van de herstructurering van de gezinssubsidies een belangrijke uitgavenbeperking op de kinderbijslagen mogelijk en noodzakelijk is, zullen wij onze stem aan de motie geven omdat wij de aangekondigde compensatiebeperkingen voor de 16-en 17-jarige kinderen absoluut onvoldoende achten! De motie-Dolman c.s. (14184, nr. 19) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en D'66 vóór deze motie hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.