De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 22 juni 1978 orde 9


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979(14184). De algemene beraadslaging wordt hervat. Hierbij zijn tevens aan de orde: de motie-Hermsen c.s. om de stijging van de als gevolg van de afschaffing van de kinderaftrek optredende belastingdruk aan te wenden voor lastenverlaging elders (14184, nr. 18); de motie-Dolman c.s. om afschaffing van dubbele kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen in heroverweging te nemen(14184, nr. 19).

©

A. (Ad)  NooteboomStaatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Bij de onderbreking zojuist en de wat luide stemmen toen is misschien het slot van het betoog verdwenen in de spanning van dat moment. Daarom wil ik dat even herhalen, het zijn maar enkele woorden. Ik zie de winst van dit wetsontwerp, even afgezien van de vrijkomende middelen en de inkomenseffecten, niet alleen in de vereenvoudiging van de regeling zelf, maar vooral ook op het vlak van de maatschappelijke transparantie. De kinderbijslag is niet een symptoom van collectivisme. Ook de opslag op de kinderbijslag niet. Deze opslag is een materieel vertaalde kinderaftrek die, gegeven de aanwezigheid van een kinderbijslag, voortspruit uit de tariefstructuur van de loon-en inkomstenbelasting. De opslag op de kinderbijslag is, evenmin als de basispremie in de WIR, een collectivistisch syndroom. Bij de WIR hebben wij te maken met een objectpremie die een ver-

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.