Ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen af te schaffen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) wordt gewijzigd als volgt: A. In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel e, waarna onderdeel f wordt verletterd tot e. B. In Artikel 9, eerste lid, wordt in onderdeel b «artikel 7, eerste lid, onder d of f» vervangen door: artikel 7, eerste lid, onder d of e.

S-SoZa

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16534, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.