Motie van de leden Jansen en Salomons - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 18

MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN SALOMONS

Voorgesteld 20 november 1979

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat het vereiste van inkomensderving voor een recht op uitkering ingevolge deze wet voor verschillende groepen verzekerden ongewenste gevolgen heeft;

nodigt de Regering uit, de Kamer een overzicht te geven van deze groepen arbeidsongeschikten, die voor het toepassen van artikel 6, lid 3, in aanmerking zouden kunnen komen, en daarbij voor elke groep, met redenen omkleed, aan te geven, waarom naar het oordeel van de Regering aan artikel 6, lid 3, al dan niet toepassing wordt gegeven, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen Salomons

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15706, nr. 18

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.