Motie van het lid Salomons - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID SALOMONS

Voorgesteld 20 november 1979

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat uitgangspunt voor de bescherming van uitkeringsrechten uit dit ontwerp-AAW het werkzaam zijn in bedrijf of beroep is, welk in-komen men derft door arbeidsongeschiktheid;

overwegende, dat een groeiend aantal vertegenwoordigers in publiekrechtelijke lichamen in gemeenten en provincies hun werkzaamheden verrichten als fulltime baan;

overwegende, dat zij in geval van arbeidsongeschiktheid inkomen derven welk zij niet meer via arbeid kunnen verwerven, terwijl zij tot dat moment wel aan de inkomenscriteria voldeden;

verzoekt de Regering, deze categorie arbeidsongeschikten aan te wijzen bij de algemene maatregel van bestuur ex artikel 6.3. als degenen die geacht worden een inkomen te hebben verworven als bedoeld in lid 1 onder a, en gaat over tot de orde van de dag.

Salomons

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15706, nr. 17

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.