Amendementen van het lid Nypels - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENTEN VAN HET LID NYPELS

Ontvangen 20 november 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

I Onderdeel R wordt gelezen: In artikel 61, eerste lid, onder d, wordt «als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a,» vervangen door: die een gehuwde vrouw is en. I In onderdeel V wordt punt 4 gelezen: 4. In het vierde lid wordt «indien hij op het tijdstip van inwerktreding van artikel 6 geen bedrijf of beroep uitoefent» vervangen door: indien hij op 1 oktober 1976 geen bedrijf of beroep uitoefende.

Toelichting Drie vrouwenorganisaties (t.w. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Nederlandse Christen-Vrouwenbond) omvattende 21000 0 leden, -dat wil zeggen 3U van de georganiseerde vrouwen -wensen als homogene groep meewerkende huisvrouwen niet verspreid te worden over 26 bedrijfsverenigingen, onder meer omdat dit zou kunnen leiden tot een uiteenlopend beleid in gelijke gevallen. Bovendien zijn de vrouwenorganisaties nu op directe wijze door de DETAM bij de uitvoering van de AAW ingeschakeld als lid van de «kleine commissie huisvrouwen». Bij verspreiding over 26 bedrijfsverenigingen zullen de vrouwenorganisaties zeker niet op deze directe wijze bij de uitvoering van de AAW worden betrokken. Dit amendement beoogt deze groep van vrouwen overeenkomstig hun verzoek aangesloten te laten blijven bij de bedrijfsvereniging DETAM.

Nypels

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15706, nr. 15

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.