Derde nota van wijzigingen - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

0 november 1979

Het ontwerp van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel I, onderdeel N, onder 2 wordt voor «artikel 32, eerste lid, onder d,» gelezen: artikel 32, eerste lid, onder b,.

B. In het voorgestelde artikel VIII wordt tussen «wijzigingen» en «komt» ingevoegd: per 1 januari 1980.

C. In het voorgestelde artikel IX wordt na «1 januari 1979» toegevoegd: en artikel VIII, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1980.

Toelichting De wijziging, onder A voorgesteld, is van technische aard. De wijzigingen voorgesteld onder B en C houden verband met het bij Koninklijke boodschap van 5 november 1979 bij de Kamer ingediende ontwerp van wet tot Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum) nr. 15900. Het lijkt gewenst, dat bij de plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet niet alleen rekening zal worden gehouden met de wijzigingen, bij het onderhavige wetsontwerp voorgesteld, doch ook met de wijzigingen, die in de AAW zullen worden aangebracht, in-dien het genoemde, op 5 november jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot wet zal zijn verheven. Deze wijzigingen strekken ertoe dat mogelijk te maken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15706, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.