Amendementen van het lid Salomons - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

0 november 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor* I In de beweegreden wordt na «arbeidsongeschiktheidsverzekering» ingevoegd: en de Ziektewet.

II In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 21 een vijfde lid toegevoegd, luidende: 5. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.

III In artikel II wordt vóór onderdeel A een nieuw onderdeel A ingevoegd, luidende:

A Aan artikel 30 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 4. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.

IV Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

Artikel III

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) wordt gewijzigd als volgt: Aan artikel 44 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.

Toelichting Deze amendementen beogen de totstandkoming van Ministeriële richtlijnen waarin alleen in gevallen van duidelijk misbruik het recht op uitkering geweigerd kan worden. Zo kan voorkomen worden, dat een nieuwe categorie invaliden ontstaat, welke geen uitkering ontvangt ondanks langdurige ' Herdruk i.v.m. toevoeging toelichting.

deelname aan het arbeidsproces.

Salomons

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15706, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.