Gewijzigd ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 11 maart 1981

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen af te schaffen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980,1) wordt gewijzigd als volgt: A. In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel e, waarna onderdeel f wordt verletterd tot e. B. In Artikel 9, eerste lid, wordt in onderdeel b «artikel 7, eerste lid, onder d off» vervangen door: artikel 7, eerste lid, onder d of e.

ARTIKEL II

  • Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van het kalenderkwartaal volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat deze wet geen toepassing vindt met betrekking tot het recht op kinderbijslag over vóór dat kalenderkwartaal gelegen tijdvakken. 2. In afwijking van het vorige lid vindt met betrekking tot het recht op kinderbijslag over het tweede en derde kalenderkwartaal van 1981 deze wet geen toepassing ten aanzien van kinderen, voor wie over het eerste kalenderkwartaal van 1981 recht op kinderbijslag bestaat op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene Kinderbijslagwet.

Eerste Kamerzitting 1980-1981,16534, nr. 106

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 16534, nr. 106

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.