De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (beëindiging van het recht op uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening voor bened... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 14 april 1983 orde 8


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (beëindiging van het recht op uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen) (17800).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

©

L.S. (Louise)  GroenmanMevrouw Groenman (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor zijn antwoorden. Gisteren waren wij zeer afwijzend over het wetsontwerp. De antwoorden van de Staatssecretaris hebben daarin absoluut geen verbetering gebracht. Sterker nog, ik ben van mening, dat zijn betoog uitermate zwak was en niet tot de verdediging bijdroeg. Ik volg het betoog van de Staatssecretaris. Hij heeft eerst iets gezegd over het algemene macro-economische beeld. Dat beeld is ons langzamerhand uit-entena bekend: teruglopende groei en prioriteit voor terugdringing van het financieringstekort. Mijn opmerking van gisteren dat het onjuist is die lasten af te wentelen op uitkeringsttekkers handhaaf ik uiteraard. De opmerking dat jongeren nu moeten inleveren om de financiering van de sociale zekerheid in de toekomst veilig te stellen is zeer wrang. Dat geldt dan wellicht ook voor WAO'ers. Het is nog wranger voor AOW'ers, wanneer die hun uitkering omlaag zien gaan. Inleveren tot je eigen voordeel is toch niet te verkopen. Misschien kan de Staatssecretaris een poging doen dit wel aan jongeren te verkopen. Ik noem het niet meer dan een gotspe. De Staatssecretaris sprak heel badinerend over de inkomensterugval en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijkheid van ouders of partner. Dat zou wel meevallen. Nog steeds moet echter de tering naar de nering worden gezet. Nog steeds zullen jongeren rekening moeten houden met hun gewijzigde financiële situatie. Het is de Staatssecretaris niet bekend hoe zij dat zullen doen en in welke richting dat, ook maatschappelijk, zal gebeuren. Dat vind ik toch een manco in de gehele redenering. Overigens is er niets bekend over de inkomensverdeling, hoeveel jongeren er onder, op of boven het minimumjeugdloon zitten. Dat maakt ook de gehele cijfermatige onderbouwing zwak. Jongeren zouden in een relatief gunstiger positie verkeren. Tegenover wie? Waarop is dat oordeel gebaseerd als niets bekend is over de feitelijke situatie en de inkomenssituatie? Over de relatie met het stelsel van sociale zekerheid blijken niet alleen kwantitatieve problemen te bestaan maar ook inhoudelijke. Het kabinet heeft daarover op geen enkele manier een beslissing genomen, maar toch wordt er gesproken over een beoogde wijziging van het stelsel. Ik heb altijd begrepen dat de Kamer uitmaakt wat de richting van de stelselwijziging zal worden. De Staatssecretaris kan daarom niet spreken over een beoogde wijziging, zeker niet als ook op kabinetsniveau niet van een beoogde stelselwijziging sprake is, gezien de kwantitatieve en inhoudelijke problemen daar. Ik begrijp dit gewoon helemaal niet. Ik blijf van mening dat de Kamer buiten spel wordt geplaatst. De adviesaanvrage zou binnen enkele maanden komen. Dat moeten wij dan maar afwachten. Daarop vooruitlopen mag wel, volgens de Staatssecretaris, gezien vanuit het beoogde perspectief. Ik heb al aangetoond dat er op geen enkele manier een beoogd perspectief is. Wij vinden dat vooruitlopen in geen enkele zin verantwoord en aanvaardbaar is. Je zou de relatieve draagkracht van jongeren mogen meewegen. Wie zegt dat eigenlijk? Uit het oogpunt van jeugdbeleid is daarover nog wel het een en ander op te merken. Ik heb echter begrepen dat men ook op dat punt interdepartementaal nog bezig is met een analyse. Is die analyse wel klaar voordat er iets meer gebeurt met de minimumjeugdlonen? Als die minimumjeugdlonen straks omlaag gaan en als jongeren korter gaan werken en meer inleveren is die

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.