Brief van De Minister van Sociale Zaken - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.24

' Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1975-1976,13951 nrs. 1-3 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1975-1976,13951 nr.20.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 september 1976

Bij de behandeling van de nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid met bijlage in de Tweede Kamer is op 24 juni 1976 een motie van de leden Drees en Staneke aanvaard strekkende tot publikatie van het rapport van de Interdepartementale Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van de Sociale Verzekeringen. Uitvoerig is bezien op welke wijze aan de motie zou kunnen worden voldaan, mede in acht nemende dat de bijlage bij de hiervoor aangehaalde nota in grote trekken overeenkomt met voorstellen van de eerder genoemde ambtelijke commissie. Met name rees de vraag, op welke wijze aanvullende informatie uit het rapport van de commissie zou kunnen worden verstrekt zonder de ambtelijke opstellers daarvan aan een voor hen niet te voorziene publieke discussie bloot te stellen. De commissie mocht immers verwachten, gelet op de haar gegeven opdracht en geboden vrijheid tot het naar eigen inzicht doen van alternatieve voorstellen, dat haar rapport als een intern en vertrouwelijk advies aan het Kabinet zou worden behandeld.

De Regering acht het wenselijk om, alvorens een definitief standpunt met betrekking tot de motie te bepalen, de vraag in hoeverre (aanvullende) informatie kan worden verschaft onder redelijke waarborgen ten aanzien van de positie van de ambtelijke leden van een commissie, in haar algemeenheid via de Minister van Binnenlandse Zaken aan het Georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken voor te leggen.

De Minister van Sociale Zaken, J. Boersma Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951, nr. 24

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.