Motie van het lid Nypels C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID NYPELS CS. Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

gehoord de discussie over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

van oordeel, dat een effectieve bestrijding van de werkloosheid op de lange termijn het noodzakelijk maakt de bestaande hoeveelheid werk beter over de bevolking te verdelen door enige vorm van arbeidstijdverkorting -zoals een kortere werkweek, wederkerend onderwijs of vervroegde pensionering -en hiervoor jaarlijks een bepaald percentage, bijvoorbeeld V2%, van de potentiële groei van het nationaal inkomen ter beschikking te stellen;

van oordeel, dat de groeimogelijkheden van het nationale inkomen kunnen worden beperkt door een verantwoord beleid, gericht op een betere ar-beids-en welvaartsverdeling tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden, en door het vereiste milieu-, grondstoffen-en energiebeleid;

voorts van oordeel, dat het hierdoor onzeker is, dat de doelstelling van de Regering, namelijk een trendmatige groei van het nationale inkomen van 33/4% per jaar, in de komende periode zal kunnen worden verwezenlijkt;

nodigt de Regering uit: a. de mogelijkheid van verwezenlijking van haar doelstelling met betrekking tot de trendmatige groei in de periode tot 1980 nader te onderzoeken, en b. de norm voor de toelaatbare drukstijging van de collectieve lasten per jaar als een bepaald percentage aan deze trendmatige groei te koppelen, en gaat over tot de orde van de dag.

Nypels Beekmans Imkamp Van Mierlo Terlouw Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951, nr. 23

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.