Motie van het lid Jansen C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID JANSEN CS. Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

gesteld voor de keuze tussen minder ombuiging in de collectieve voorzieningen enerzijds en de groei van het totale vrij besteedbaar inkomen anderzijds; van oordeel, dat bij bestrijding van de werkloosheid maatregelen in de collectieve sector meer nadruk dienen te krijgen;

van oordeel, dat daarbij minder groei of zelfs stabilisatie van het totale vrij besteedbaar persoonlijk inkomen zal optreden en dat ook daarom een scherp inkomensbeleid nodig is, gericht op vermindering van ongelijkheid;

van oordeel, dat daarvoor het nu beschikbaar instrumentarium niet toereikend is;

nodigt de Regering uit, met voortvarendheid het instrumentarium voor een doelmatig inkomensbeleid te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen Van der Heem-Wagemakers De Gaaij Fortman Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 21

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.