Motie van het lid Van der Mei C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 18

MOTIE VAN HET LID VAN DER MEI CS. Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

-van oordeel, dat verdere ombuiging van het stijgingstempo van de collectieve lasten nodig kan zijn bij het achterblijven van de groei, mede in het licht van de in de nota selectieve groei genoemde kriteria; -overwegende, dat de omvang van het financieringstekort ernstige inflatoire risico's in zich bergt; -rekening houdende met een voorziene ongunstiger situatie in 1980; -nodigt de Regering uit tijdig aanvullende ombuigingsvoorstellen met betrekking tot de collectieve uitgaven voor te bereiden, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Mei Beumer Peijnenburg Van Leeuwen Notenboom Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951, nr. 18

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.