Motie van de leden Drees en Van Veenendaal-van Meggelen - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 16

MOTIE VAN DE LEDEN DREES EN VAN VEENEND AAL-VAN MEGGELEN Voorgesteld 22 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beschouwingen over de Nota over het te voeren beleid inzake collectieve voorzieningen;

overwegende, dat het kabinet belangrijke wijzigingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, belastingen en ambtelijke rechtspositie voorbereidt;

overwegende, dat het kabinet daarbij ook het begrip kostwinner en de alimentatieverplichtingen wil bezien;

van mening, dat het daarbij wenselijk is om onderscheid naar geslacht of huwelijkse staat buiten beschouwing te laten;

verzoekt het kabinet met deze opvatting rekening te houden, en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Van Veenendaal-van Meggelen Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.