Motie van het lid Van Aardenne C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6

MOTIE VAN HET LID VAN AARDENNE CS. Voorgesteld 22 juni 1976

De Kamer,

kennisgenomen hebbende van de beleidsvoornemens van de Regering terzake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

van oordeel, dat bij een ander pakket van lastenverlichtingen en uitgavenvermindering een gunstiger resultaat bereikt kan worden bij de bestrijding van werkloosheid en inflatie;

nodigt de Regering uit, bij het opstellen van de begroting 1977 en de meerjarenramingen de voorgestelde beleidsombuigingen te wijzigen en uit te breiden, mede teneinde het volgend kabinet in staat te stellen onze economie eerder te saneren dan bij het door de Regering voorgenomen beleid mogelijk zou zijn, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aardenne Wiegel Rietkerk Koning Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951, nr. 6

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.