Amendementen van het lid Nypels - Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

Amendementen van het lid Nypels Ingezonden 3 december 1974.

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

Artikel 1, onder b, wordt gelezen als volgt: b. werknemer: degene die arbeid verricht krachtens arbeidsovereenkomst dan wel krachtens aanstelling in openbare dienst;.

II

In Artikel 1, onder d, wordt in plaats van de woorden 'krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht' gelezen: arbeid wordt verricht krachtens arbeidsovereenkomst dan wel aanstelling in openbare dienst.

III

In Artikel 2 wordt achter de woorden 'Uit een arbeidsovereenkomst' ingevoegd: dan wel uit hoofde van een aanstelling in openbare dienst.

IV

In Artikel 8 wordt in plaats van de woorden 'Elk beding'gelezen: Elke bepaling.

Aan Artikel 11, tweede lid, wordteen volzin toegevoegd, luidende: Ten aanzien van verzoeken van werknemers aangesteld in openbare dienst worden de leden en plaatsvervangende leden, aangewezen door de centrale ' Wegens foutieve druk van blz. 2

Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031,nr. 11

organisaties van werkgevers, vervangen door leden en plaatsvervangende leden, aangewezen door Onze Minister op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

VI

In Artikel 11, vijfde lid, wordt achter de woorden 'plaatsvervangende leden' ingevoegd: die geen ambtenaar zijn.

Toelichting:

Dit amendement heeft tot doel de werkingssfeer van de voorgestelde wet uit te breiden tot de ambtenaren. In de gedachtengang van de ondergetekende zal artikel 17 van het wetsontwerp komen te vervallen.

Nypels Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.