Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 26

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

'

's-Gravenhage, 19 januari 1977

Hierbij doe ik u een brief toekomen van de Minister van Sociale Zaken met betrekking tot de uitvoering van de Nota collectieve voorzieningen en werkgelegenheid (kamerstuk nr. 13951 )1, alsmede een brief van de Ministervan Economische Zaken waarin nadere informatie wordt verstrekt over het conjunctuurbeeld 19772. Het kabinet beraadt zich over de in bovenvermelde brieven vervatte ontwikkelingen en zal zich zo spoedig mogelijk uitspreken over de daaruit te trekken conclusies. Ten behoeve van hun informatie zal afschrift van dit schrijven alsmede van de brieven van de ambtgenoten van Economische Zaken en Sociale Zaken aan de op centraal niveau representatieve organisaties van werkgevers en werknemers toegezonden worden.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. M.denUyl 1 Zie 13951, nr. 27 2 Zie 14100, Miljoenennota nr. 16

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13951, nr. 26

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.