Brief van De Minister van Sociale Zaken - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 25

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1975-1976)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 november 1976

Ten vervolge op mijn brief van 8 september jl. (gedr. stukken zitting 1975-1976,13951, nr. 24) inzake publikatie van het rapport van de lnterdepartementale Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van de Sociale Verzekeringen, deel ik u mede dat mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken hierover op 21 oktober jl. overleg heeft gepleegd met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Ook de centrales vertegenwoordigd in deze commissie zijn van mening dat het rapport niet gepubliceerd moet worden. De commissie overwoog daarbij, dat de individuele ambtenaren in de Commissie Kostenbeheersing ervan uit mochten gaan dat het advies niet zou worden gepubliceerd. Dit heeft hun positie mede bepaald. Door de gevraagde publikatie zou deze positie in het geding kunnen worden gebracht. Deze stellingname sterkt mij in de overtuiging dat niet tot publikatie van het rapport moet worden overgegaan.

De Minister van Sociale Zaken, J. Boersma Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13951, nr. 25

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.