Motie van het lid Knol over het verzoek aan de regering de uit het wetsontwerp 16527 voortvloeiende financiële opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID KNOL

Voorgesteld 4 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat een beperking van de groei van de uitgaven voor sociale zekerheid noodzakelijk is;

voorts overwegende, dat het behoud van werkgelegenheid de beste waarborg is de uitgaven voor de sociale zekerheid binnen aanvaardbare hoogte te houden;

van oordeel, dat WSW-werknemers, indien zij worden ontslagen, uiterst minieme kansen hebben weer in het arbeidsproces te worden opgenomen en dientengevolge feitelijk geen ander vooruitzicht hebben dan na te zijn uitgetrokken uit de WW/WWV, aangewezen te zijn op een bijstandsuitkering, hetgeen de uitgaven voor de sociale zekerheid onherroepelijk zal verhogen;

verzoekt de Regering, de uit wetsontwerp 16527 voortvloeiende financië-le opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW, en gaat over tot de orde van de dag.

Knol

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16527, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.