Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Stateh-Generaal

's-Gravenhage, 20 mei 1981

Tijdens de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981 over de nota «Op weg» is door de leden Epema-Brugman en Kombrink een motie in-gediend, waarin de Regering wordt gevraagd een nadere adviesaanvrage te zenden aan de SER betreffende een toeslag op de kinderbijslag voor kinderentpt 12 jaar in geval beide ouders buitenshuiswerken (gedrukte stukken 15835, nr. 19). De Staatssecretaris van Financiën heeft desgevraagd toegezegd ervoor te zorgen dat een schriftelijk antwoord met een advies over de motie de Kamer zal bereiken. Naar aanleiding van deze toezegging deel ik u het volgende mede. Ik heb grote aarzeling ten aanzien van de strekking van deze motie. Ik betwijfel of het juist is te stellen dat er sprake is van een extra draagkracht verminderende factor ten opzichte van gezinnen waarvan één van beide ouders buitenshuis werkt. Indien zulks het geval zou zijn, verschilt dit van geval tot geval zodat een generale maatregel (één toeslag) naar mijn gevoel niet adequaat zou zijn. Voorts zou het in dat geval niet alleen gaan om tweeoudergezinnen, maar ook om één-oudergezinnen waarvan die ene ouder buitenshuis werkt. Een ander aspect is, dat de opvatting wordt gehoord dat juist ex-tra kinderbijslag zou moeten worden verstrekt in die gevallen waarin één ouderthuis blijft om de kinderen te verzorgen en waardoor in dat gezin inkomen wordt gederfd. Kortom het betreft een complex vraagstuk waaromtrent ik de nodige aarzeling heb. Wel ben ik bereid de SER te verzoeken deze motie bij de behandeling van de adviesaanvrage over de structuur van de kinderbijslag dd. 31 maart 1980 in zijn overwegingen mee te nemen. Een en ander betekent, dat ik aan het in de motie neergelegde verzoek uitvoering wil geven, doch niet dat ik de overwegingen onderschrijf.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 15835, nr. 27

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.