Motie van het lid B. de Vries over het verzoek aan de regering om de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.24

MOTIE VAN HETLIDB.DE VRIES

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het besparend effect van een gezamenlijke huishouding tot uitdrukking dient te komen in een lichtere belastingdruk op alleenstaanden met een eigen huishouding dan op twee-inkomenshuishoudingen;

overwegende, dat dit verschil beperkt dient te blijven om te voorkomen, dat een «fiscale» vlucht uit de gezamenlijke huishouding wordt gestimuleerd; voorts overwegende, dat dit verschil thans bij lage inkomens relatief groot en bij hoge inkomens haast te verwaarlozen is;

van oordeel, dat deze onevenwichtigheid slechts kan worden weggenomen door de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding;

verzoekt de Regering, daartoe strekkende maatregelen voor te bereiden, en gaat over tot de orde van de dag.

  • B. 
    de Vries

Tweede Kamerzitting 1980-1981,15835, nr. 24

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.