Motie van de leden Hermans en Rempt-Halmmans de Jongh over dat dat bij loon-en inkomenstenbelasting de verzelfstandiging van het individu uitgangspunt dient te zijn.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 22

MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN REMPT-HALMMANS DE JONGH Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat bij loon-en inkomenstenbelasting de verzelfstandiging van het individu uitgangspunt dient te zijn;

overwegende, dat het draagkrachtbeginsel daarmee in relatie moet worden gebracht;

overwegende, dat een gelijke belastingvrije som voor ieder individu uitgangspuntis; overwegende, dat voor het voeren van een huishouding een belastingvrije som gegeven moet worden;

overwegende, dat het criterium hoeveel mensen afhankelijk zijn van een bepaald inkomen daarbij betrokken dient te worden;

overwegende, dat een algehele herziening van de loon-en inkomstenbelasting mede in relatie tot de aftrekmogelijkheden gewenst is;

verzoekt de Regering, hiermee rekening te houden bij de verdere uitwerking van de fiscale gelijkstelling van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man en van deelgenoten van vormen van samenleving en samenwonen, en gaat over tot de orde van de dag.

Hermans Rempt-Halmmans de Jongh Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 22

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.