Motie van de leden Kombrink en Epema-Brugman over dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN DE LEDEN KOMBRINK EN EPEMA BRUGMAN Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid;

constaterende, dat de Nota «Op Weg» een stelsel voorstelt, waarbij ten opzichte van alleenverdieners een te grote belastingreductie blijft bestaan voor met name huishoudens, waarin de partners gezamenlijk een hoog in-komen verdienen;

van oordeel, dat deze reductie belangrijk moet worden teruggebracht voor met name de hogere inkomens, zonder dat de problemen rond marginale druk (die geldt wanneer een partner gaat werken) een te overheersende rol gaan spelen;

van oordeel, dat diverse stelselvarianten aan dit doel kunnen beantwoorden; verzoekt de Regering, deze varianten verder uit te werken en op huneffecten en uitvoerbaarheid te toetsen en daarbij met name aandacht te besteden aan een stelsel met twee belastingtabellen voor partners die beide aan het arbeidsproces deelnemen respectievelijk voor anderebelastingplichtigen;

verzoekt de Regering, haar bevindingen nader aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag.

Kombrink Epema-Brugman

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 20

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.