Motie van de leden Epema-Brugman en Kombrink over beleidsvoornemen op fiscaal gebied.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN DE LEDEN EPEMA BRUGMAN EN KOMBRINK Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de financiële positie van alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden mee beïnvloed wordt door het beleid op het gebied van de sociale verzekeringen, de pensioenen en de inkomensprijzen;

overwegende, dat in het fiscale stelsel rekening gehouden zal moeten worden met het op die terreinen te voeren beleid;

overwegende, dat de uitgangspunten van dat beleid bekend en besproken moeten zijn alvorens (de wetgeving van) een definitief nieuw fiscaal stelsel tot stand kan komen;

verzoekt de Regering op korte termijn de Kamer een notitie te doen toekomen waarin het beleidsvoornemen op fiscaal gebied getoetst wordt aan de voornemens op het gebied van de sociale zekerheid, pensioenen en inkomensprijzen, en gaat over tot de orde van de dag.

Epema-Brugman Kombrink

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 17

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.