Motie van het lid Engwirda over dat er grote terughoudendheid is geboden bij een gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat grote terughoudendheid is geboden bij een gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden, voor zover dit leidt tot een institutionalisering van samenlevingsverhoudingen, die door de betrokkenen niet wordt gewenst en voor zover de privacy hierbij in het geding is;

van mening, dat die terughoudendheid tevens geboden is, zolang samenwonenden op andere terreinen van belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving nog niet gelijk worden behandeld ten opzichte van gehuwden; verzoekt de Regering, een gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden slechts dan toe te passen, wanneer samenwonenden daar uitdrukkelijk om verzoeken, en gaat over tot de orde van de dag.

Engwirda

Tweede Kamerzitting 1980-1981,15835, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.