Motie van het lid Engwirda over het verzoek aan de regering de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat de fiscale gelijkstelling van de gehuwde man en de gehuwde vrouw het best gediend zou zijn met een volledige individualisering van alle inkomensbestanddelen, zowel positieve als negatieve;

van mening, dat uitzonderingen op dit principe alleen dienen te worden gemaakt, voor zover een dergelijke individualisering tot oneigenlijk gebruik aanleiding zou kunnen geven;

verzoekt de Regering, de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen met uitzondering van de vermogensinkomsten, persoonlijke verplichtingen, giftenaftrek en de buitengewone lasten, en gaat over tot de orde van de dag.

Engwirda Tweede Kamerzitting 1980-1981,15835, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.