Motie van het lid Engwirda over dat aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelasting moeten worden toegekend.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat het onderscheid, dat in de belastingheffing gemaakt wordt via de toekenning van verschillende belastingvrije sommen aan jongere en oudere ongehuwden achterhaald is;

van mening, dat zowel op gronden van emancipatie als vanuit het belang van een zo eenvoudig mogelijke belastingwetgeving het principe van een gelijke belastingvrije som voor iedere belastingplichtige uitgangspunt behoorttezijn; verzoekt de Regering:

  • aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon-en inkomstenbelasting toe te kennen; 2. het principe van gelijke belastingvrije sommen voor alle belastingplichtigenzo ver mogelijk toe te passen; 3. dit principe van zogenaamde éénverdienersgezinnen en samenwonenden, die in vergelijkbare omstandigheden verkeren en daar uitdrukkelijk om verzoeken, via de mogelijkheid van voetoverheveling gestalte te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Engwirda

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 12

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.