De stemmingen over de bij het debat over de sociale mini-ma in gediende moties, te weten: de gewijzigde motie-Van der Doet c.s. over het handhaven van de koopkracht van mensen met het minimumloon en s... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 26 juni 1980 orde 24

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over de bij het debat over de sociale mini-ma in gediende moties, te weten: de gewijzigde motie-Van der Doet c.s. over het handhaven van de koopkracht van mensen met het minimumloon en sociale minima (16212, nr. 10); de motie-Van der Doef c.s. over het niveau van de sociale uitkeringen (16212, nr. 7); de motie-B. de Vries c.s. over het handhaven van de koopkracht van de minimumgezinsinkomens in 1980 (16212, nr.8).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! U zult zich herinneren dat wij tot tweemaal toe een uitstel van de stemming over deze moties hebben gevraagd, niet in de laatste plaats om op het moment van stenv ming zekerheid te krijgen niet alleen over de regeringsvoorstellen over de ambtelijke topinkomens, maar ook over de opvattingen van de Kamer daarover. Dat moment is zelfs nu niet bereikt, maar ik acht nader verder uitstel niet veel bij te dragen aan de onzekerheid die ook op dat punt zelfs nu nog bestaat. Zeker nadat een kamermeerderheid zich verenigd heeft met het voorstel van de Regering een deel van de wettelijke verhoging voor het minimumloon en de sociale minima uit te schuiven van 1 juli naar 1 januari, is er, juist omdat de koopkrachtontwikkeling van deze groepen daarmee zeer onzeker is geworden, alle aanleiding uiterst mini-tieus naar de moties te kijken. Dat is dan vooral van belang voor de motie-

De Vries-de Korte waarbij uit de toelichting blijkt dat men de intentie heeft die koopkracht zeker te stellen. Ondanks een dringend verzoek van mijn fractie is de tekst van deze motie niet aangepast aan de bedoeling die tenminste een van,de ondertekenaars zegt te hebben met het vragen van deze uitspraak. De motie vraagt niet om de zekerheid dat wettelijke maatregelen zo tijdig worden genomen dat deze per 1 oktober in werking kunnen treden. De motie kan dan ook, gemeten naar de tekst, niet gezien worden als de zekerstelling dat in 1980 de mensen met het minimumloon en de sociale minima hun koopkracht zullen behouden. Voor mijn fractie is dat al de ondergrens. Voor 1980 zou een garantie tot een hoger niveau binnen het kader van een ander sociaal-economisch beleid mogelijk zijn geweest. De motie-De Vries-De Korte spreekt dan van gezinsinkomens en laat de zekerstelling voor andere groepen, niet gezinnen, met minimumlonen en minimumuitkeringen vallen. Tegen dit aspect van de motie heeft mijn fractie overwegend bezwaar. De motie vraagt dan vervolgens het maximaal mogelijke te doen, maar concretiseert dat niet. In dit Huis heet een dergelijke motie een ' slappe motie'. Als wij desondanks deze motie uiteindelijk zullen steunen is dat omdat zelfs deze Kameruitspraak de Regering uitnodigttot meer dan de Regering tot op heden bereid was toe te zeggen. Onze eigen opvatting wordt weergegeven in de gewijzigde motie op stuk nr. 10, mede ingediend namens D'66 en de PPR.

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Heb ik goed begrepen dat een stemverklaring was?

©

De Voorzitter: Jazeker, ik heb het niet anders begrepen. De gewijzigde motie-Van der Doef c.s. (16212, nr. 10) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de BP vóór deze motie hebben gestemd. De motie-Van der Doef c.s. (16212, nr. 7) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het GPV en de BP tegen deze motie hebben gestemd.

De motie-B, de Vries c.s. (16212, nr. 8) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de wezige leden van de fracties van de PPR en de CPN tegen deze motie hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.