De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanp... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 december 1979 orde 11


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum) (15900).

©

De Voorzitter: Op artikel I, onderdeel A, is een amendement ingediend door de heer M. Bakker. Hij heeft mij gemachtigd, mee te delen dat dit amendement (stuk nr. 16) alsnog wordt in-getrokken. Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen. Het gewijzigde amendement-M. Bakker c.s. (stuk nr. 26,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de CPN, de PvdA, D'66, de PPR en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als vervallen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen. Het onderdeel van het amendement-Van der Doef c.s. (stuk nr. 18,1) tot toevoeging van een vierde lid aan artikel 15 wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer dat dit onderdeel van het amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige amendement. Het onderdeel van het amendement-Van der Doef c.s. (stuk nr. 18,1) tot toevoeging van een vijfde lid, eerste alinea aan artikel 15, wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer dat dit onderdeel is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige onderdeel. Het onderdeel van het amendement-Van der Doef c.s. (stuk nr. 18,1) tot toevoeging van een vijfde lid, tweede en derde alinea, aan artikel 15, wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer dat dit onderdeel is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige onderdeel. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van het amendement-Van der Doef c.s. (stuk nr. 18,1) de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als vervallen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen. Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen. Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. Artikel II wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-M. Bakker c.s. (stuk nr. 25,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CPN, de PSP en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als vervallen kunnen worden beschouwd.

Het amendement-Van der Doef c.s. (stuk nr. 20) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd. Ik wijs erop, dat dit amendement ook betrekking had op een aantal andere artikelen.

Herstructurering ijzergieterijen Sociale verzekering (aanpassingsmechanismen)

Onderdeel A van artikel IV wordt zonder stemming aangenomen. De onderdelen B tot en met K worden zonder stemming aangenomen. Artikel IV wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen V tot en met XVI worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 29,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is verworpen met dezelf-de stemverhouding als het vorige. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als vervallen kunnen worden beschouwd.

Artikel XVII wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen XVIII, XIX, XIX A, XX t/m XXVII, XXVII A en XXVIII worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 30,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige Isden van de fracties van de CPN, de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en de DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 30 voorkomende amendementen als vervallen kunnen worden beschouwd. Artikel XXIX wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen XXX, XXXI, XXXI A, XXXII t/m XXXIV, XXXIV A, XXXV t/m XXXVIII, XXXVIII A, XXXIX t/m XLI en de beweegreden worden zonder stenv ming aangenomen.

Het wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de PSP tegen het wetsontwerp hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.