Motie van het lid Van der Doef C.S. - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID VAN DER DOEF CS. Voorgesteld 10 juni 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, de onzekerheid die is ontstaan door de uitspraken van de Minister-President over de grondslagen van de sociale zekerheid;

van oordeel, dat de ontwikkeling van het niveau van de sociale uitkeringen gebaseerd zal blijven op de volgende uitgangspunten: a. de sociale uitkeringen volgen de ontwikkeling van de lonen; b. het sociaal minimum is netto gelijk aan het nettominimumloon;

verzoekt de Regering, het beleid voor 1981 op deze uitgangspunten te baseren, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Doef Nypels Beckers-de Bruijn Tweede Kamerzitting 1979-1980,16212, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.